אאא

דף כב

א.  הקושיות דשייך שיעבור על עוד איסורים בחרישתו 1. זורע ביו"ט, ודחי דשייר, או דאין חילוק מלאכות ביו"ט. 2. זורע בנחל איתן. 3. מוחק את השם בהליכתו. 4. קוצץ בהרתו. 5. מזיח חושן מהאפוד. 6. מסיר בדי ארון. 7. חורש בעצי אשירה. 8. קוצץ אילנות טובות. 9. בנשבע שלא יחרוש, ודחי דאיתא בשאילה, ולמסקנא לא סובר איסור כולל.

ב.  האומד למלקות 1. אמדוהו לארבעים ולקה מקצת ולא יכול יותר, פטור. 2. אמדו לי"ח ולקה, פטור אף שיכול יותר. 3. סגי באומד לחוד בלי שלקה, והחילוק בין אומד ליומו או למחר. 4. על שתי לאוין: אם יכל לסבול את התחלת המלקות השניות פטור. 5. אמדוהו שיכול לקבל מ"א, לוקה ל"ט ומתרפא ולוקה ל"ט, דבעינן ראויין להשתלש.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  איסורים נוספים שיכול החורש לעבור (9)

ב.  האומד למלקות (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com