אאא

דף כג

א.  כיצד מלקין 1. כופת שתי ידיו על העמוד. 2. מגלה את לבו והאבן מאחוריו. 3. רצועת עגל כפולה לארבע, דמלקות סמיך ללא תחסום שור. 4. שתי רצועות חמור עולות ויורדות בה, משום חמור אבוס בעליו. 5. ראשה מגיע לפי כריסו. 6. מכה שליש מלפניו ושני שליש מאחריו שנאמר והכהו לפניו במספר. 7. על המוכה להיות מוטה, שנאמר והפילו. 8. רצועה כפולה, שנאמר והפילו ולא והטהו. 9. מכה בידו אחת וכל כחו, ופליגי אי מעמידים חסירי כח ויתירי מדע או אף יתירי כח וחסירי מדע. 10. הגדול שבדינים קורא, השני מונה והשלישי אומר הכהו.

ב.  שמועות רב ששת משום ראב"ע בסמוכין 1. רצועת עגל, מסמיכות חסימת שור לפרשת מלקות. 2. אין חוסמין יבמה שנפלה לפני מוכה שחין, מסמיכות יבמה ללא תחסום. 3. המבזה חוה"מ הוי כעובד ע"ז, מסמיכות אלהי מסיכה לחג המצות. 4. ראוי להשליך לכלבים: המספר לשה"ר, והמקבלו, והמעיד עדות שקר, מסמיכות לא תשא שמע שוא אל לכלב תשליכון.

ג.   מה הוי בכלל ונקלה אחיך 1. לר"מ דוקא ריעי, לחכמים מים, ולר"י איש בריעי ואשה במים. 2. כפתוהו ורץ מב"ד פטור. 3. נפסקה רצועה, קודם שלקה חייב ומשהתחיל ללקות נפטר. 4. אמדוהו שיקלה, בב"ד נפטר ולכשיצא חייב. 5. אם קלה לפני המלקות אפ"ה מלקין.

ד.   הדרשות בשבח המצוות 1. העובר עבירה נוטל נפשו עליה, עאכ"ו לעושה מצוה אחת שתנתן לו נפשו. 2. נאמר ונכרתו הנפשות העושות ואח"כ נאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ש"מ דנחשב עושה בכך שיושב מלעבור. 3. הפורש מאכילת דם מקבל שכר אף שנפשו קצה מזה, ק"ו הפורש מגזל ועריות שיזכה לכל דורותיו. 4. ר"ח בן עקשיא, רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.

ה.  פליגי בחייבי כריתות שלקו אם נפטרו מכרת, ומייתי 1. אין בין שבת ליו"כ שזה זדונו בידי אדם, ודחי כמ"ד ליכא מלקות בכריתות, או דעיקר זדונו בידי אדם. 2. כיצד ידעינן לפסוק הלכה במה שקורה בשמים, ותירץ קראי קא דרשינן.

ו.    הסכמת ב"ד של מעלה 1. מקרא מגילה, שנאמר קיימו וקבלו. 2. שאילת שלום בשם, מבועז ומגדעון שנא' ה' עמך גבור החיל. 3. הבאת מעשר, שנא' והריקותי לכם ברכה עד בלי די.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ז.   באילו בתי דינים הופיעה רוה"ק 1. שֵם, שנאמר צדקה ממני דדלמא הופקרה לאחר, ודחי דלמא יהודה חישב ימים וחדשים. 2. שמואל שנאמר ויאמר עד, ודחי דלמא כל ישראל נקראו כאחד. 3. שלמה שנאמר היא אמו, ודחי דלמא ראה מי אוהבת את בנה. אלא למסקנא הוי גמרא.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  כיצד מלקין (10)

ב.  שמועות רב ששת משום ראב"ע בסמוכין (4)

ג.   מה בכלל ונקלה אחיך (5)

ד.    הדרשות בשבח המצוות (4)

ה.  המח' בפטור מכרת אם לקה, והשמועות (2)

ו.    הסכמת ב"ד של מעלה ומנין (3)

ז.   היכן הופיעה רוח הקודש, והדחיות (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com