אאא

פרק קמא- שבועות שתים

דף ב

א.  ההלכות שנאמרו בהן דין שתים שהן ארבע 1. שבועות, להבא שאוכל ושלא אוכל, וכן לשעבר אכלתי ולא אכלתי וכדעת ר''ע. 2. ידיעות הטומאה, העלם טומאה וידיעת קדש ומקדש, שהן ארבע ידיעת טומאה והעלם קדש ומקדש וכדעת רי''ש. 3. יציאות השבת, הוצאה מרה''י לרה''ר לנמצא ברה''י וברה''ר, שהן ארבע הכנסה לרה''י לנמצא ברה''ר וברה''י. 4. מראות נגעים, בהרת כשלג ושאת כצמר, ותולדותם כסיד וכקרום ביצה.

ב.  הידיעות וההעלמות בטומאה וכפרתן 1. ידיעה בתחילה העלמה באמצע וידיעה בסוף, מתכפרת בקרבן עולה ויורד. 2. ידיעה בתחילה והעלם באמצע, שעיר פנימי של יוה''כ מכפר עד שיוודע לו, וכשידע יביא עולה ויורד. 3. ידיעה רק בסוף ולא בתחילה, שעיר חיצון של יוה''כ מכפר. 4. על שאין ידיעה לא בתחילה ולא בסוף, שעירי הרגלים ור''ח מכפרים. 5. על טומאת מקדש במזיד, שעיר פנימי ויו''כ מכפרים.

ג.   הקרבנות שבאים ביוה''כ וקרבנות המוספין, ועל מה מכפרים לדעת רבי יהודה שזהו ת"ק 1. ביו''כ: שעיר פנימי שדמו ניתן בפנים, מכפר על טומאה שידע ונעלמה ממנו עד שיוודע לו ויביא קרבן עולה ויורד, וכן מכפר על זדון טומאת מקדש. 2. וידוי השעיר שנשלח לעזאזל שזהו חבירו של שעיר הפנימי, מכפר על כל עבירות ישראלים, ובכפרת הכהנים פליגי. 3. פר יוה''כ הקרב בפנים, מכפר על טומאת מקדש של הכהנים. 4. וידויו של פר יוה''כ, אליבא דר''ש מכפר על הכהנים בשאר עבירות, ולת''ק הוידוי הוא בכדי שיבא זכאי ויכפר על החייב. 5. שעירי המוספין: שעיר חיצון של יוה''כ, מכפר על טומאה שלא ידע ממנה בתחילה כלל, שאינה מתכפרת בעולה ויורד. 6. שעירי הרגלים, על טומאה עלומה בין בתחילה ובין בסוף. 7. וכן שעירי ר''ח.

ד.  הדיעות בכפרת שעירי המוספין 1. לר''י, יו''כ על שאין ידיעה בתחילה אלא בסוף, רגלים ור''ח על שאין ידיעה כלל. 2. לר''מ כפרת כולם שוה, על טומאת מקדש של טהור שאכל טמא, על שאין ידיעה בתחילה אלא בסוף, ועל שאין ידיעה כלל לא בתחילה ולא בסוף. 3. לר''ש, של ר''ח על טהור שאכל טמא, רגלים על שאין ידיעה כלל, ויו''כ על שאין ידיעה בתחילה אלא בסוף. 4. לרשב''י בשם ר''ש, של ר''ח על טהור שאכל טמא, של רגלים מכפר בנוסף על שאין ידיעה כלל, ויו''כ מכפר בנוסף על שאין ידיעה בתחילה אלא בסוף.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  ההלכות שנאמרו בהם דין שתים שהן ארבע, וכמאן (4)

ב.  הידיעות וההעלמות בטומאה, ובמה כפרתן (5)

ג.   המוספין וקרבנות יוה"כ, ועל מה מכפרים לת"ק (7)

ד.  הידיעות בכפרת שעירי המוספין (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com