אאא

דף ג – ד

א.  מקשינן דהמשנה שתים שהן ארבע לא אתיא כולה כחד מ''ד, דרי''ש פוטר בשבועה לשעבר ור''ע פוטר בהעלם קדש ומקדש. ומתרצינן דאתיא 1. כרי''ש, ובשבועות מהן לחיוב ומהן לפטור. 2. וכן כר''ע, ובטומאה מהן לחיוב ומהן לפטור. ודחינן דהרי בנגעים כולהו הוו לחיובא, ועל כולם להיות שוין. 3. כרי''ש, וכולה מתניתין במלקות. וסובר דאיכא מלקות: בשבועה לשעבר, בנגעים בקוצץ בהרתו, ובשבת לשיטתו דלוקין על לאו שניתן לאזהרת מיתת ב''ד, ומקשינן כדלקמן ונדחה. 4. כר''ע ולמלקות וכנ''ל, ודחינן דלר''ע ליכא מלקות על חילול שבת. 5. למסקנא רבי נסיב אליבא דתנאי, שבועות כר''ע וידיעות הטומאה כרי''ש. 6. בעי למימר דאתיא כרבי גופיה וסובר בשבועות כר''ע ובטומאה כרי''ש, ודחי דאמנם רבי מחייב בהעלם קדש כרי''ש דיליף מיתורא ונעלם, אך פליג על ר''ע דמחייב בשבועה לשעבר. משום דר''ע דריש ריבויא ומיעוטא, ורבי דריש כללי ופרטי כשיטת רי''ש כדלקמן, להכי נדחה.

ב.  להו''א בעינן להעמיד דכל המשנה איירי לענין מלקות וכרי''ש, ומקשינן 1. בשבועה שאוכל ולא אוכל הוו מלקות על לאו שאין בו מעשה, א"כ קשיא דאיכא סתירה בדעת רבי יוחנן דפוסק הלכה כסתם משנה וסובר דאין לוקין על לאו שאין בו מעשה, ומתרצינן דאשכח סתמא אחרינא דאין לוקין. לוהסתמא, הו''א המותיר בפסח הטהור אינו לוקה, ולמסקנא סתמא מאוחרת גבי שבועה שלא אוכל ואכל לוקה ונאמר זו היא דאתי למעוטי נשבע שאוכל ולא אכל. 2. הו''ל למימר התראות, ותירץ תני ידיעות דהתראות. 3. א''כ לא הוי שתים שהן ארבע, דבכדי ללקות בעי שיזכירו לו גם את הטומאה וגם את הקודש. 4. וכן מה שייכא ידיעה בתחילה ובסוף והעלמה באמצע. 5. וכן מזה שנאמר במשנה להדיא הרי זה בעולה ויורד, ש''מ דאיירי בשוגג משום דמלקות הוו במזיד, להכי דחינן להאי אוקימתא.

ג.    דעת רבי באיזה לימוד דרשינן את פסוקי התורה 1. גבי חיוב על שבועה לשעבר, ר''ע מחייב משום דדריש ריבויי ומיעוטי, רי''ש פוטר דדריש כללי ופרטי ונתמעטה שבועה לשעבר, ובעי מה דעת רבי בדרשות וממילא כמי סובר בשבועה. 2. בפדיון בכור, רבי דריש ריבויי ומיעוטי ומרבה עבדים וקרקעות, ורבנן פליגי דדרשי כללי ופרטי, ודחינן דרבי ורבנן פליגי כיצד דרשינן שתי כללות הסמוכות זה לזה. 3. למסקנא רבי דריש כללי ופרטי וכדאשכחן גבי מרצע, דמשום הא רבי מצריך שיהא המרצע ממתכת.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  כמאן אתיא המשנה שיש ארבעה דברים שדיניהם שתים שהן ארבע (6)

ב.  הדחיות דא"א להעמיד את המשנה לענין מלקות וכרי"ש (5)

ג.   דעת רבי כיצד נדרשים פסוקי התורה, והמקרים (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com