אאא

דף ה

א.  מחייבינן בטומאה היכא דאיכא ידיעה בתחילה ובסוף והעלם בינתים, וילפינן לה לר''ע מזה שנאמר ונעלם שתי פעמים, ולרבי ונעלם מכלל דידע. ומפרשינן לרבי 1. המשמעות דמכלל שידע, להו''א מדלא כתיב והיא עלומה ממנו וקשיא מסוטה ותורה, אלא ידיעת בית רבו שמה ידיעה. 2. שאין ידיעה בתחילה כלל, שייכא בתינוק שנשבה.

ב.  קשיא מדוע לא תנן גבי יציאות השבת שתים שהן ארבע בפנים ובחוץ כמו בשבת, וקאמר דמייתי הכא 1. אבות בלבד, וקשיא דיציאות שהן האבות הווין תרתי לחיובא. 2. ארבע יציאות ומהן לפטורא, ודחי דכולהו לחיובא דומיא דנגעים. 3. שתים דהכנסה ושתים דהוצאה, ומיישב דקרינן יציאות אף להכנסה כיון שהחפץ נעקר ממקומו, או תני רשויות שבת.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המחלוקת מנין דבעינן בטומאה ידיעה בתחילה ובסוף והעלם בינתיים, וביאור דעת רבי (2)

ב.  יציאות השבת שתים שהן ארבע במאי איירי הכא (3) 

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com