אאא

דף ו

א.   דעת ר''ע דצירוף מראות נגעים הוא כל אחד למראה שמעליו, ומייתי 1. מתני' דבהרת כשלג ותולדתה כסיד שאת כצמר ותולדתה כקרום ביצה לא אתיא כר''ע, משום דא''כ אין לסיד עם מי להצטרף, דבהרת אינה סמוכה לו וצמר וקרום אינם בני מינו. 2. שמעינן דדעת ר''ע דהוו זו למעלה מזו: להו''א מזה שבנו שאלו יאמרו מקרום ביצה ולמעלה טמאין ומצטרפין ואי סבר כרבנן הו''ל למימר מקרום ומסיד, ודחי דלא מנאם כי רוכלא. 3. למסקנא מייתי דר''ע המשיל לארבעה כוסות חלב שנפלו לתוכן טיפי דם דהוו זה למעלה מזה, וקאמר לצמר אחר שלג בפתוך וה''ה לחלוק, ש''מ דמראה שלג מצטרף לצמר שתחתיו ולא לסיד כדעת רבנן.

ב.   גווני הלובן בנגעים ומנין 1. בהרת עזה שנאמר ואם בהרת לבנה היא, וכן נראית עמוקה מכולן שנאמר ומראה עמוק. 2. שאת לשון גובה, ונראית כצמר לבן של בן יומו שמכבנין למילת. 3. ספחת היא לשון טפילה, מלשון ספחני. ואיכא תולדה אף לבהרת, בגז''ש לבנה או מזה שהטיל הכתוב את ספחת בין שאת לבהרת.

ג.    המשל לפי רבנן בצירוף האב עם תולדתו 1. שתי מלכים ושתי איפרכי, וכל מלך מעל איפרכו. 2. מלכא ורופילא אלקפטא וריש גלותא. 3. שבור מלכא וקיסר, וכ''א אפרכו הולך אחריו. 4. בגד צמר ושחקיו ובגד פשתן ושחקיו, שהאבות דומים זה לזה אך משתייכים לתולדותם אף שרחוקים מהם.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דעת ר"ע בצירוף מראות נגעים, והשמועות (3)

ב.  גווני הלבן בנגעים, ומנין (3)

ג.   המשל בצירוף האב עם תולדתו אליבא דרבנן רבנן (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com