אאא

דף ט - י

א.  כפרות קרבנות המוספין ומנין 1. שעיר פנימי של יו''כ לכו''ע מכפר על היכא שיש ידיעה בתחילה והעלם בסוף שנאמר לכל חטאתם וכדלעיל, וכן על המזיד שנאמר מפשעיהם אלו המרדים. 2. שעיר חיצון של יו''כ לר''י, לשאין ידיעה בתחילה אלא בסוף, דהוקש פנימי לחיצון. 3. שעיר ר''ח לר''י לשאין ידיעה כלל, שנאמר לחטאת לה' שרק ה' מכיר בחטא, וכן אתיא לכפרה על מיעוט הירח. 4. שעירי ר''ח לר''ש לטהור שאכל את הטמא, דיליף שמכפר על טומאת בשר בגז''ש עוון מציץ. 5. שעירי הרגלים לכו''ע מכפרים על טומאה שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף, בהיקש שעיר ושעיר לר''ח. לר''י ככפרת ר''ח ממש, ולר''ש דליהוי בכפרת קדש דומיא דר''ח. 6. לר''מ שעיר חיצון של יו''כ ושעירי הרגלים ור''ח מכפרים על טהור שאכל טמא ועל שאין ידיעה בתחילה אלא בסוף ועל שאין ידיעה כלל. ויליף להו''א שעיר ושעיר וכל אחד יליף מקמא, ולמסקנא הוקשו כל המועדים זה לזה שנאמר במועדיכם ואף ר''ח נקרא מועד. 7. לרשב''י בדעת ר''ש: שעירי הרגלים מכפרים על שאין ידיעה כלל ועל טהור שאכל טמא, דאותה לא משמע ליה. 8. שעיר חיצון של יו''כ מוסיף ומכפר גם על שאין ידיעה בתחילה אלא בסוף, דלא ס''ל להקיש בזה שעיר חיצון לפנימי שנאמר בו אחת למעטו מכפרות אחרות, דמשום שנאמר קרנותיו ש''מ דאיירי דווקא בפנימי.

ב.  מנין שכל קרבן מכפר רק את כפרתו ולא את כפרת רעהו 1. שאר הקרבנות אינם מכפרים על שיש ידיעה בתחילה ולא בסוף, כיון שמתכפר בשעיר הפנימי ונאמר בכפרתו אחת בשנה. 2. שעיר פנימי אינו מכפר על אחרים, שנאמר בו אחת. 3. שעיר חיצון מכפר לבדו על העלם בתחילה וידיעה בסוף, דיליף החיצון מפנימי שנאמר בו אחת בשנה. 4. כפרות נוספות בשעיר החיצון, למ''ד אינו מכפר יליף מפנימי שנאמר בו אחת. ולמ''ד שמכפר סובר שלא הוקש בזה, משום שנאמר קרנותיו ש''מ דאיירי דווקא בפנימי. 5. לר''י שעירי ר''ח מכפרים על שאין ידיעה כלל ולא מכפרים על שאר עבירות, דילפי מיו''כ ששתיהם באים בזמן קבוע ומכפרים על טומאת מקדש. 6. שעירי הרגלים אינם מכפרים על שאר עבירות, דילפי מיו''כ בהיקש שעיר ושעיר. 7. לר''ש שעיר ר''ח מכפר על טהור שאכל את הטמא, ואינו מכפר על דברים אחרים, שנאמר בו עוון דמשמע אחד או מיתורא דה' העדה. 8. לר''ש כפרת ר''ח אינה נעשית בקרבנות אחרים, שנאמר אותה או מיתורא דה' הקדשים, ולרשב''י הא לא משמע ליה לכן סובר שטהור שאכל טמא מתכפר גם ברגלים ובשעיר חיצון של יוה''כ.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  כפרות קרבנות המוספין, ומנין (8)

ב.  מנין שכל קרבן מכפר רק את כפרתו וכן אינו מכפר את כפרת רעהו (8)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com