אאא

דף יג

א.  דעת רבי דיוה''כ מכפר אף בלא תשובה, והשמועות 1. משנתנו דשעיר המשתלח מכפר על עשה, איירי בעומד במרדו וכרבי. 2. דרשת הפסוק: כי דבר ה' בזה זה הפורק עול ומגלה פנים בתורה, ואת מצותו הפר זה המיפר ברית בשר, הכרת תכרת עוונה בה אם לא עשה תשובה, ש''מ דתשובה משאר עוונות לא מעכבת את כפרת יוה''כ. ולרבנן הכרת בעוה''ז תכרת לעוה''ב עוונה בה שמיתה ממרקת רק אם עשה תשובה. 3. ר''י פליג על רבי וסובר שצריך תשובה, דקאמר בספרא דאין יוה''כ מכפר ללא תשובה שנאמר אך. 4. הסיפא של המשנה דשעיר המשתלח מכפר על הכהנים אתיא כר''י, והרישא דיוה''כ מכפר בלא תשובה אתיא כרבי ובשעיר סבר כר''י. 5. מקשינן סתירה בספרא דנאמר בה דיו''כ מכפר אף אם לא התענה בו לא קראו מקרא קדש ואפילו עשה בו מלאכה שנאמר יום כפורים הוא. ומיישבינן דהא אתיא כרבי, או כולה אתי כרבי ומודה דאין יוה''כ מכפר על כרת של יוה''כ עצמו. 6. האופן ששייך כרת על יוה''כ לרבי: אם מחייב כרת על יוה''כ גופיה, ובלאו הכי אם אכל בלילה, או אכל ומיד נחנק, או שאכל סמוך לשקיעה.

ב.  כפרת הכהנים בשאר עבירות חוץ מטומאת מקדש, לר''י בשעיר המשתלח ולר''ש בוידוי פרו של אהרן, והשמועות 1. נאמר בפסוק וכפר שהושוו כהנים לויים וישראלים לכפרה אחת, לר''י שכולם מתכפרים בשעיר המשתלח, ולר''ש הושוו שהם בני כפרה אך כ''א מתכפר בשלו. 2. שעיר המשתלח ושעיר הנעשה בפנים הושוו, לר''ש דבתרוייהו אין הכהנים מתכפרים, ולר''י שיהיו שווים במראה קומה ודמים. 3. הברייתא דבלא פרו של אהרן אין לכהנים כפרה, אתיא כר''ש דסובר שכל כפרת הכהנים היא בפר, ומוקמינן אף כר''י וקאי על כפרת טומאת מקדש. 4. שתי הוידויין ודם הפר, לר''ש כנגד שעיר פנימי שעיר חיצון והמשתלח, ולר''י חד וידוי אתיא לכה''ג משום דמוטב יבא זכאי ויכפר על החייב.

ג.   ביאור הברייתא לגבי כפרת הכהנים 1. ושחט את שעיר החטאת אשר לעם, שאין הכהנים מתכפרין בו אלא בפרו של אהרן, ומוקמינן בטומאת מקדש. 2. יכול לא יתכפרו בפרו של אהרן שנאמר אשר לו, ואף דאשר לו נאמר שלש פעמים: שהכה''ג יביא את קרבנו משלו ולא משל צבור, ולא משל הכהנים, ושנה עליו לעכב, קושיית הברייתא היא כיצד יתכפרו הכהנים בלא שנחסר ממונם. 3. מעתה אין לכהנים כפרה, בעי שלא יתכפרו: לר''ש לגמרי, ולר''י בטומאות מקדש. 4. כשהוא אומר יכפר מצינו להם כפרה, ומוטב שיתכפרו בפרו של אהרן שהותר מכללו אצל ביתו, משא''כ הפנימי. 5. ואם נפשך לומר ולהקשות שנאמר בית אהרן, מיהו כל שבט הכהונה נקרא ביתו, שנאמר בית אהרן ברכו את ה'.

הדרן עלך פרק קמא דשבועות!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  דעת רבי בכפרת יוה"כ, והשמועות (6)

ב.  המחלוקת במה מתכפרים הכהנים על שאר עבירות, והשמועות (4)

ג.   ביאור הברייתא לגבי כפרת הכהנים (5) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com