אאא

פרק שני - ידיעות הטומאה

דף יד

א.    חיובי קרבן עולה ויורד על טומאת מקדש וקדשיו 1. נטמא וידע ונעלמה ממנו הטומאה וזוכר שזהו קודש. 2. וכן במקדש. 3. נעלם ממנו הקודש וזכור שהוא טמא. 4. וכן במקדש. ובזכור לטומאה חייב רק לרי''ש, אבל לר''א ולר''ע פטור כדלקמן. 5. נעלמה ממנו הטומאה והקודש ואכל את הקודש ואח''כ נודע לו. 6. וכן במקדש ונודע לו אחר שנכנס. 7. נטמא בעזרה או בתוספת העזרה אם התקדשה כדינה וכדלקמן, ונעלמה ממנו הטומאה ולא המקדש. 8. או שנעלם ממנו המקדש ולא הטומאה. 9. נעלמו ממנו הטומאה והמקדש. ובהנך: אם השתחוה, או שהה בכדי השתחוואה, או שיצא בדרך ארוכה חייב.

ב.    במשנה אמרינן דידיעות הטומאה שתים שהן ארבע, וקשיא דאיכא תמני: בידיעת טומאה קדש ומקדש תחילה וסוף, וכן בטומאה איכא קדש ומקדש. ומתרצינן 1. שם טומאה אחת, וקשיא אכתי איכא שש. 2. לעולם איכא שמונה, ונמנו ידיעות בתרייתא שמביאות אותו לידי קרבן. 3. נמנו ידיעות קמייתא, כיון שאינם בכל התורה.

ג.     האיבעיות בהעלם 1. נעלמו הימנו הלכות טומאה, שידע ששרץ מטמא בעולם אך לא ידע ששיעורו כעדשה, תיקו. 2. בן בבל שעלה לא''י ונעלם ממנו מקום המקדש, ואליבא דרבי: דחולק על רי''ש ובעי ידיעה בתחילה, וחולק על ר''ע ומחייב על העלם מקדש, וסובר דידיעת בית רבו שמה ידיעה, תיקו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    חיובי קרבן עולה ויורד שעל טומאת מקדש וקדשיו (9)

ב.    מדוע נמנו בטומאה שתים שהן ארבע ולא יותר (3)

ג.     האיבעיות בהעלם (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com