אאא

דף טז

א.  נחלקו האם צריך לקדש בכל הדברים שנשנו או סגי אף באחת מהן, ופליגי אי קדושה ראשונה קדשה גם לעת''ל וממילא לא הוצרכו לקדש בימי נחמיה או דלא קדשה לעת''ל ואז נתקדשה בלא אורים ותומים. ומייתי 1. כל שלא נעשית בכל אלו, תני באחת מכל אלו. 2. שני ביצעין שהיו שבהר המשחה ורק התחתונה נתקדשה בכל אלו ולא העליונה, והכניסוה לחומה מכיון שמשם נוח לכבוש ורק ע''ה אכלו שם קק''ל, ש''מ שצריך לקדש בכל אלו, אלא תנאי היא. 3. להו''א בפלוגתא דר''א אמר שכאשר בנו בימי עזרא עשו קלעים להיכל ובנו מחוצה להם וקלעים לעזרות ובנו מבפנים, ורבי יהושע אמר שקדשה לעת''ל אף שאין ביהמ''ק קלעים וחומה, ודחי דאף לר''א קדשה לעת''ל וכ''א אמר מה ששמע. 4. לרי''ש בר''י חכמים מנו את הערים המוקפות מכיון שקדשום שוב, אבל קדושה ראשונה בטלה ואינה לעת''ל. 5. בברייתא אחרת קאמר רי''ש בר''י שחכמים רק מנו את הערים מכיון שבכל עיר שיש לך מסורת שמוקפת מימות יהושע נתקדשה אף לעת''ל. ומיישבינן את הסתירה בדעת רי''ש בר''י דהוו תרי תנאי בדעתו. 6. ר''א בר''י קאמר אשר לוא חומה דאף מי שהיה לו חומה קודם לכן קדוש, ואמרינן דה''נ איהו קאמר את הברייתא דקדשה לעת''ל ולא רי''ש בר''י.

ב.  הלימודים מקראי מקדש ומשכן 1. נאמר את משכן ה' טמא ואת מקדש ה' טמא, וילפינן מזה לחייב על טומאת מקדש, בין במשכן אף שאין קדושתו לעולם ובין במקדש אף שלא נמשח. 2. מזה שלא נאמרה בתרוייהו לשון שווה מקדש או משכן, ש''מ דאתי לחייב על טומאת פנים. 3. אשכחן מקדש שנקרא משכן, שנאמר ונתתי משכני בתוככם. 4. אשכחן משכן שנקרא מקדש שנאמר על המשכן ועשו לי מקדש.

ג.   דיני השתחואה לחיוב קרבן 1. בהשתחוה כלפי פנים. 2. בהשתחוה כלפי חוץ, דווקא בשהה. 3. שהה כדי השתחואה, וזה כמו אמירת הפסוק וכל בנ''י רואים עד סופו וי''א מויכרעו. 4. השתחואה בלא שהיה זו כריעה שעל ברכים, עם שהיה זה פישוט ידים ורגלים, וקידה היא על אפים. 5. וכן חייב אם יצא בדרך ארוכה ולא בקצרה, ואם יצא בקצרה פטור אף אם הלך עקב בצד גודל.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המחלוקת בקידוש העיר, והשמועות בדינא דקדשה לשעתה או גם לעת"ל (6)

ב.  הלימודים מהפסוקים מקדש ומשכן (4)

ג.   דיני השתחואה לחיוב קרבן (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com