אאא

דף יט

א.  הדין בהעלם טומאה ומקדש, למ''ד דפטור בהעלם מקדש 1. מצד העלם טומאה עליו להיות חייב. 2. מצד העלם מקדש פטור. 3. חזינן אי פריש מחמת טומאה או מקדש, ודחי דבשעה שמודיעים לו פורש בגלל תרוייהו. 4. למסקנא לא שנא ופטור.

ב.  שני שבילין אחד טמא ואחד טהור 1. הלך בראשון ואח''כ בשני ונכנס למקדש חייב. 2. הלך בראשון ונכנס ואח''כ הזה ועבר בשני ונכנס, ר''ש פוטר ות''ק מחייב. לרבי יוחנן משום דעשו כאן ספק ידיעה כידיעה, ולר''ל בשיטת רי''ש שלא מצריך ידיעה בתחילה. 3. הלך בראשון ושכח והלך בשני, ת''ק מחייב ורשב''י פוטר, ופליגי האם מקצת ידיעה ככל ידיעה או לא.

ג.   יישוב הסתירה בדעת רבי יוחנן וריש לקיש, לפי איך שפירשו את דעת רבי בחיוב אשם תלוי על כמה ספיקות, דלר''ש חייב רק אחד ולרבי חייב אשם על כל ספק 1. לר''י ידיעות ספק מחלוקת לאשמות כמו לחטאות, וזה דווקא באשם תלוי שנאמר ונעלם, אבל בשאר התורה וכן בטומאה סובר שספק ידיעה כידיעה שנאמר או הודע, לכן בעינן ידיעה מעלייתא. 2. לר''ל דעת רבי דידיעות ספיקות מחלקות, ואינו מעמיד את ת''ק דשני שבילין כרבי אלא כרי''ש, דקמ''ל דלרי''ש נמי א''צ בטומאה ידיעה בתחילה אף לא מהל''מ.

הדרן עלך פרק שני דשבועות!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  הדין בהעלם טומאה ומקדש למ"ד דפטור בהעלם מקדש (4)

ב.  דין שני שבילין אחד טמא ואחד טהור (3)

ג.   יישוב הסתירה בדעת רבי יוחנן ור"ל כפי איך שפירשו את דעת רבי (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.comש