אאא

דף כג

א.  החיובים על הנשבע שלא יאכל 1. אכל ושתה חייב אחת, ואם נשבע שלא אוכל ושלא אשתה ואכל ושתה חייב שתים. 2. נשבע שלא יאכל ואכל פת חטין שעורים וכוסמין חייב אחת, ואם פירט חייב על כ''א וה''ה בשתיה, ואין חיוב בנוסף על כללא דשלא אוכל. 3. אכל ושתה דברים שאינם ראויין פטור, להו''א איירי בנבילות ובנשבע סתם, ולמסקנא בעפר. 4. אכל נבילות וטריפות, לר''ש פטור ולחכמים חייב כדמפרשינן לקמן. 5. אסר עליו בקונם אם אכלתי היום ואכל נבילות, נאסר הואיל ואחשביה.

ב.  הנשבע שלא יאכל, אם שתה חייב דשתיה בכלל אכילה. והשמועות 1. מסברא, שאומרים נטעם מידי גם על שתיה. 2. קרא ואכלת לפני ה' תירושך וזהו יין, ודחי דלמא ע''י אניגרון. 3. ונתתה הכסף ביין ובשכר ואכלת, ואין לומר בדבילה קעילית דגמרינן שכר בגז''ש מנזיר דהוי יין. 4. שבועה שלא אוכל ואכל ושתה חייב אחת, ש''מ דשתיה בכלל אכילה. 5. שבועה שלא אוכל ולא אשתה חייב שתים ש''מ דשתיה לאו בכלל אכילה, ותירץ להו''א דקודם אמר אשתה וקשיא א''כ ניתני ברישא שבועה שלא אוכל ושלא אשתה ואכל ושתה חייב אחת, ולמסקנא כיון שאמר שלא אשתה גילה שהיתה דעתו לאכילה גרידא. 6. שבועה שלא אוכל ואכל או שתה דברים שאין ראויים פטור ומשמע דבמשקין הראויים חייב, ודחי דאיירי שנשבע גם על אכילה וגם על שתיה.

ג.   שבועה שלא אוכל פת חטין פת שעורין ופת כוסמין ואכל חייב על כל אחת ולא אמרינן שבא לאסור את עצמו בשבועה אחת רק באלו, דא''כ הו''ל להשבע באופן אחר, ומהו 1. חטין שעורין וכוסמין, ודחי ודמשמע לכוס. 2. פת חטין שעורין וכוסמין, משמע שעורין וכוסמין לכוס. 3. פת חטין ושל שעורין ושל כוסמין, משמע כולם בערבוביא. 4. למסקנא מדלא קאמר וכן של שעורין וכן של כוסמין, ש''מ דכוונתו לחלק שבועה לכ''א.

ד.  שבועה שלא אשתה יין ושמן ודבש ושתה חייב על כ''א, ולא אמרינן דבא לאסור את עצמו בשבועה אחת רק בהם, דאיירי במונחין לפניו ולא אמר 1. שבועה שלא אשתה אלו, ודחי דמשמע שישתה אחרים. 2. שלא אשתה כגון אלו, ודחי משמע דמותר בפחות או יותר מזה. 3. שלא אשתה ממין אלו, ודחי משמע שאותם ישתה. 4. למסקנא דהו''ל למימר אלו ומינייהו. 5. וכן במסרהב ומפציר חבירו שישתה עמו, והו''ל למימר שבועה שלא אשתה עמך.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  החיובים על הנשבע שלא יאכל (4)

ב.  דין שתיה לנשבע שלא יאכל, והשמועות (6)

ג.   מנין שנתכון לחלק את שבועתו לשלש בפת חטין פת שעורין ופת כוסמין (4)

ד.  מנין שנתכון לחלק את שבועתו לשלש בין שמן ודבש (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com