אאא

דף כד

א.  נשבע שלא יאכל ואכל אוכלין שאינם ראויין פטור ואכל נבילות חייב וקשיא מאי שנא, ומתרצינן 1. להו''א דרבי יוחנן רישא בסתם וסיפא במפרש וחייב על נבילות אף דמושבע מהר סיני, דאיירי בכולל דברים המותרין עם הדברים האסורין, ור''ש פוטר דלית ליה כולל. וטעמא דר''ל דפליג, משום דהוי איסור הבא ע''י עצמו. 2. לר''ל חייב במפרש חצי שיעור ואליבא דרבנן, או בסתם וכר''ע דסובר שנאסר בכל שהוא, ולר''ש פטור דמחייב בכל האיסורין במשהו. וטעמא דר''י דפליג, דבעי להעמיד כדברי הכל. 3. קשיא לר''י דכולל ליתיה בלאו והן, ולמסקנא איירי בתרוייהו שנשבע בסתם, אוכלים שאינם ראויים לאכילה איירי בעפר, ונבילות הוו בכלל השבועה משום דמחשבינן להו ראויים לאכילה.

ב.  שיטת המ''ד דאית ליה איסור כולל 1. דומיא דחלות איסור מוסיף, ולמ''ד דלא חל סובר דאמרינן רק איסור מוסיף דהוי באותה חתיכה אבל לא אמרינן כולל דהוי מחתיכה לחתיכה. 2. אסר על עצמו תאנים ואח''כ תאנים וענבים חל עוד איסור על הענבים כמו בכולל, וקמ''ל דחל אף באיסור הבא מעצמו.

ג.   יש אוכל אכילה אחת וחייב עליו אשם מעילות וארבע חטאות: חלב, נותר, יו''כ, וטמא, באיסור כולל או מוסיף. וקשיא דשייכא עוד חטאת בכולל תמרים וחֵלב, ומתרצינן דהמשנה לא איירי 1. באיסור הבא מעצמו אלא מאליו, והקדש היינו בבכור דקדושתו מרחם. 2. בדבר שיש לו שאלה. 3. קרבן עולה ויורד, וטמא שאכל קדש איירי בנשיא דבשעיר. 4. דבר שחל פחות מכשיעור, ובהקדש בעי שיעור שו''פ. 5. זדונו לאו, ובחטאות איירי שזדונו כרת. 6. חל גם על דבר שאינו בר אכילה בלבד, ודחי דקאמר הקדש שחל אף על עצים ואבנים. 7. שבועה חלה גם על דבר שאין בו ממש כגון שינה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  מדוע אכל נבילות חייב ואכלין שאינם ראויין פטור (3)

ב.  שיטת המ"ד דלית ליה איסור כולל (2)

ג.   החיובה על אכילה אחת, וקשיא דאיכא נמי בכולל תמרים וחֵלב (7)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com