אאא

דף כח

  1. נשבע על ככר ואכלה, עד מתי יכול להשאל עליה 1. לרבא בשייר כזית, ומוקמינן באמר שלא אוכל ומיגו דמהניא שאלה על כזית בתרא. 2. באמר שלא אוכלנה, ובעי שיעור חשוב בכדי להשאל. ובנזירות יכול להשאל על הראשונה אף כשהתחיל את השניה, כיון שהראשונה גרמה לשניה שלא תחול עד עכשיו. 3. לאמימר נשאל אף באכל את כולה, דבשוגג הוי מחוסר קרבן ובמזיד הוי מחוסר מלקות עד שיכפתוהו. 4. למסקנא אף בכפתוהו יכול להשאל, כיון שאם לא ירוץ מהעמוד ילקה.

  2. הדין בשבועה על שתי ככרות שאמר שלא יאכל את זו אם יאכל את זו 1. אם אכל את התנאי בשוגג לא חל האיסור ופטור אף אם אכל את האיסור במזיד, וזהו נדרי שגגות. 2. אכל את תנאו במזיד ואת איסורו בשוגג חייב. 3. אכל שתיהן בשוגג פטור. 4. אכל במזיד את התנאי ואח''כ את האיסור חייב. 5. אכל את האיסור ואח''כ את התנאי, תלוי במחלוקת בדין התראת ספק. ובמקרה שכל ככר היא גם תנאי וגם איסור, מחלוקתם בככר הראשונה, ובאכילת השניה כו''ע מחייבי.

  3. שאלות אבימי לעיפא אחיו 1. אכל ונשבע פעמיים שלא אכלתי חייב שתים, הואיל ובתרוייהו נשבע לשקר. 2. נשבע שלא יאכל תשע תאנים ואח''כ נשבע על עשר חייב רק אחת, כיון דלא יכול לבוא לכלל עשר. 3. נשבע שלא יאכל עשר ותשע ואכל עשר: חייב שתים על התשע ועל העשירית, ומוקמינן דחייב אחת המקרה שאכל תשע והפריש קרבן ואז אכל את העשירית דהויא חצי שיעור ופטור.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. נשבע על ככר ואכלה, עד מתי יכול להשאל עליה (4)

  2. הדין בשבועה על שתי ככרות שאמר שלא יאכל את זו אם יאכל את זו (5)

  3. שאלות אבימי לעיפא אחיו (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com