אאא

פרק רביעי – שבועת העדות

דף ל

א.  דיני שבועת העדות וביאורם 1. נוהגת באנשים, ברחוקין, ובכשרים להעיד. 2. נוהגת בראוין להעיד, ופליגי אי אתי למעוטי מלך דלא חזי מדאורייתא או אף משחק בקוביא דפסולו מדרבנן. 3. במושבע מפי עצמו שלא בפני ב''ד, ר''מ מחייב וחכמים פוטרים, ופלוגתייהו כדלקמן. 4. חייב במזיד שלא נאמר בו ונעלם, וכן אם שגג בחיוב הקרבן. 5. אם הוא שוגג ולא זוכר את העדות פטור, ואיצטריך לפטור בנדרי אונסין, דהו''א כיון שנאמר התם ונעלם יתחייבו בהעלמה כל שהוא קמ''ל דפטור.

ב.  ועמדו שני האנשים משתעי בעדים ולא בבעלי דינין, ואם נפשך לומר ולפרוך, מייתי דאיירי בעדים בגז''ש שני. הילפותא והפירכא 1. אשר להם הריב איירי בבעלי דינים, ופריך מדלא כתב ואשר ש''מ כולה בבעלי דינים, להכי איצטריך גז''ש. 2. וכי שנים באים לדין ולא שלשה, ופריך דשנים היינו תובע ונתבע. 3. וכי נשים אינן באות לדין, ופריך דאשה לאו אורחה משום כל כבודה, להכי איצטריך גז''ש.

ג.   לחכמים מצוה על הבעלי דינים שיעמדו, ולר''י מותר להושיב את שניהם. והדינים 1. לכו''ע אסור שיהא אחד יושב ואחד עומד או אחד מאריך בדבריו ואחד מקצר שנאמר בצדק תשפוט עמיתך, א''נ אתי לדון חבירו לכף זכות, ולהקדים דין ת''ח. 2. עדים לכו''ע בעמידה שנאמר ועמדו שני האנשים. 3. פליגי בשעת משא ומתן, אבל בגמר דין לכו''ע הדיינים בישיבה ובעלי דינין בעמידה, דילפינן ממשה או מעדים שהם כגמר דין ובעמידה.

ד.  הדינים שנאמרו בת''ח 1. בצדק תשפוט עמיתך, עם שאתך בתורה ובמצוות יש לדונו יפה, לענין לפסוק את דינו תחילה או לשודא דדייני. 2. יש לקום בפני ת''ח וכן בפני אשתו, ור''נ קם בפני אשת רב הונא ע''י שהפריחו עליו בר אווזא. 3. בשעת גמר הדין, יושב כאדם המתיר רצועה מסנדלו ופוסק את הדין. 4. ת''ח וע''ה הבאים לדין: מושיבים את הת''ח ואומרים לע''ה שיכול לשבת. 5. מותר לשליח ב''ד להעמיד את הע''ה, משום שסבור שרק שליח ב''ד שונאו. 6. אין לת''ח להקדים ולשבת לפני הדיין כיון דנראה כמטעים דבריו, אבל אם יש לו זמן קבוע ללמוד לפניו שרי. 7. ת''ח שיודע עדות א''צ ללכת לדיין זוטר ממנו, אבל באיסורא חייב ללכת דאין חכמה כנגד ה'. 8. עדים ת''ח יש להושיבם, דעשה דכבוד תורה עדיף על עשה דהעמדת עדים.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

א.  דיני שבועת העדות וביאורם (5)

ב.  ועמדו שני האנשים מנין דקאי על העדים, והפירכות (3)

ג.   המחלוקת בעמידת בעלי הדין, והדינים בזה (3)

ד.  הדינים שנאמרו בת"ח (8)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com