אאא

דף לא

א.  הדברים שנלמדו מהפסוק מדבר שקר תרחק 1. אסור לדיין לעשות סניגרון כדי להחזיק את דבריו שלא יצטרך לחזור בו. 2. אסור שישב תלמיד בור לפני הדיין, שמא יטעהו. 3. דיין או עד שיודע שחבירו גזלן, אסור להצטרף עמו. 4. דיין שיודע שהדין מרומה, אסור לו להסתמך על העדים ולחתכו. 5. תלמיד היושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה לעשיר, אסור לו לשתוק. 6. תלמיד שרואה את רבו טועה, אסור לו להמתין עד שיגמר הדין ולסתרו ולבנותו משלו בכדי שיקרא הדין על שמו. 7. אסור להצטרף לעדות כדי להוציא ממון עבור רבו, ולמסקנא אף שאינו מדבר אלא רק שהנתבע מתיירא מחמתו אסור. 8. הנושה מנה, אסור לתבוע מאתים כדי שיודה במקצת וישבע ויגלגל עליו שבועה ממקום אחר. 9. הנושה מנה ותבע מאתים, אסור לנתבע לכפור בב''ד ולהודות חוץ לב''ד בכדי שלא תתגלגל עליו שבועה. 10. שלשה שנושין באחד, לא יהא אחד בעל דין ושנים עדים בכדי להוציא ממונם. 11. שנים שבאו לדין אחד לבוש סמרטוטין ואחד אצטלית, יש להשוות את לבושיהם. 12. אסור לדיין לשמוע בעל דין אחד לפני שיבא חבירו. 13. אסור לבעל דין להטעים את דבריו לדיין לפני שיבא חבירו, וי''א דילפינן לה מלא תשיא.

ב.  בשבועת העדות החיוב במושבע מפי אחרים ובפני ב''ד, ובשבועת הפקדון מושבע מפי עצמו ושלא בפני ב''ד. והלימודים 1. בשבועת העדות חייב אף מושבע מפי עצמו דילפינן מפקדון, לר''מ אף שלא בפני ב''ד דדון מינה ומינה. ולרבנן מושבע מפי עצמו רק בפני ב''ד, דדון מינה ואוקי באתרה או בק''ו ממושבע מפי אחרים, להכי מהני רק בפני ב''ד דאמרינן דיו. 2. בשבועת הפקדון חייב אף מושבע מפי אחרים, לר''מ רק בפני ב''ד דדון מינה ומינה, ולרבנן אף שלא בפני ב''ד ובהא לכו''ע הטעם משום דאמרינן דון מינה ואוקי באתרה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  הדברים שנלמדו מהפסוק מדבר שקר תרחק (13)

ב.  אופן ההשבעה בשבועת העדות ובשבועת הפקדון, המחלוקת והלימודים (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com