אאא

דף לד

  1. ריה''ג יליף דחיוב שבועת העדות הוי היכן ששייך ראיה בלא ידיעה וידיעה בלא ראיה, והשמועות מאי סבר ריה''ג 1. אי סובר כרב אחא דמחייב בדדמי, משכחת חיובא אף בעדות נפשות במקרה של שמעון בן שטח, ודחי דאכתי לא שייכא ראיה בלא ידיעה שהרי צריך לדעת שלא הרג גוי או טריפה. 2. ש''מ דקסבר משביע עדי קנס פטור, ודחי דמחייב אך לא שייכא ראיה בלא ידיעה שמא בעל נכרית או בעולה. 3. בעי מה הדין כשתבעו מנה מניתיך בפני עדים ומודה ושמעוהו עדים מבחוץ, דליכא ראיה ולא ידיעה. וקאמר דא''צ את העדים, שהרי אם הנתבע כופר הוחזק כפרן, ואם טוען שנטל את שלו לא מהניא הבאת העדים.

  2. הסברות מדוע לא הוחזק כפרן כשתבעוהו ממון שמנה לו בצד עמוד פלוני וכפר שלא עבר שם כלל ובאו עדים שהשתין מים בצידו 1. קאמר דלא עבר בעסק זה ולא מעולם. 2. הויא מלתא דלא רמיא עליו ולאו אדעתיה.

  3. על הוכחות ר''ש ששבועת העדות היא רק בתביעת ממון מחכו במערבא, ובעינן מאי חוכא 1. ר''ש קאמר דבפקדון מושבע מפי אחרים פטור, ומחכו דכמו דמושבע מפי עצמו בעדות ילפינן מפקדון בגז''ש תחטא ה''נ בהאי גז''ש נילף פקדון מעדות ונחייב מושבע מפי אחרים אף בפקדון, ודחינן לה דר''ש יליף מושבע מפי עצמו בעדות מק''ו ולא מגז''ש. 2. קאמר דמזיד בפקדון פטור ובעדות חייב, והחוכא שהרי גם בפקדון לא נאמר ונעלם ויתחיב במזיד, ודחי דר''ש יליף ממעילה למעט מזיד בשבועת הפקדון. 3. החוכא אמאי מזיד לר''ש ממעטינן ממעילה ולא מרבינן דומיא דעדות, ודחי דדמי טפי למעילה: שנוהג בכל, ונהנה, ובחטאת קבועה, חומש, ואשם. ודמיא לעדות רק: בגז''ש תחטא, הדיוט, ע''י תביעה וכפירה, וגז''ש אואין. 4. החוכא כיון דר''ש גמיר גז''ש תחטא אמאי פריך דפקדון פטור בנשבע מפי אחרים ובמזיד, ודחי דאתי להכריח שצריך את הגז''ש. 5. ר''ש מחד יליף גז''ש תחטא מעדות והתם חייב במזיד, ומאידך פוטר מזיד דגמיר ממעילה. ודחי דלגבי פטור מזיד יליף ממעילה דדמיא טפי לפקדון, ויליף גז''ש תחטא לחייב מושבע מפי אחרים. 6. החוכא שנפטור מזיד גם בשבועת העדות דנילף מפקדון שנלמד ממעילה, ודחי דפרשת שבועת העדות שלא נאמר בה ונעלם נכתבה אצל שבועת בטוי וטומאת מקדש שבהם נאמר ונעלם בכדי לחייב בה במזיד. ולמסקנא לא ידעינן מאי חוכא.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. דעת ריה"ג בחיוב שבועת העדות, ומאי קסבר (3)

  2. הסברות מדוע לא הוחזק כפרן כאשר אמר שלא עבר בצד העמוד ובאו עדים שעבר (2)

  3. מחכו במערבא על הוכחת ר"ש, מאי חוכא (6) ולמסקנא

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com