אאא

דף לו

א.    ביאור הלשונות 1. שמעה קול אלה, לר''ח בר אידי בשם, דיליף בגז''ש אל תשבע דומיא דהשבע. ולרבנן ללא שם שנאמר בשבועת האלה, וחייב על כ''א בפ''ע שנאמר ושמעה קול אלה. 2. ארור: בו נדוי מאורו מרוז, קללה מיעמדו על הקללה ארור האיש, ושבועה מיהושע ושאול. 3. אמן: בו שבועה מסוטה, קבלת דברים מאמן על הארור, והאמנת דברים מירמיה וחנניה. 4. לאו לאו שבועה, שנאמר ולא יכרת ולא יהיה עוד המים למבול. 5. הן הן שבועה, דילפינן מלאו בסברא.

ב.    דיני הקללות בכנויין 1. בקלל כלפי מעלה, לר''מ חייב מיתה גם על הכנויין מאיש איש כי יקלל אלקיו, ולחכמים בשם המיוחד במיתה ובכנויין באזהרה. 2. מקלל אביו ואמו, ר''מ מחייב וחכמים פוטרין מבנקבו שם יומת. 3. מקלל עצמו באזהרה, שנאמר רק השמר לך. 4. וכן מקלל חבירו, שנאמר לא תקלל חרש. 5. באמירת המשניות והפסוקים יש לכנות, כדי שלא ישמע שמקלל.

ג.     השמועות מכלל לאו אתה שומע הן לר''מ 1. במשנה אל יככה ויברכך ר''מ מחייב, ש''מ דסובר מכלל לאו אתה שומע הן. 2. קשיא דבעלמא גבי תנאי כפול לא משמע לר''מ, ומתרצינן איפוך, או דבממונא לית ליה לר"מ אבל באיסורא אית ליה. 3. סוטה הויא איסורא ואמרינן הנקי ש''מ דלית ליה, אלא ע''כ אמרינן איפוך ואף באיסורא לית ליה. 4. מהא דשתויי יין ופרועי ראש במיתה, שמעינן דלכו''ע אמרינן מכלל לאו באיסורין. ולמסקנא לר''מ אית ליה באיסורין, ובסוטה לית ליה דהויא איסורא דאית ביה ממונא.

הדרן עלך פרק רביעי דשבועות!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הביאור מה כלול בלשונות (5)

ב.    דיני הקללות בכינויין (5)

ג.     השמועות בדעת ר"מ האם מכלל לאו אתה שומע הן (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com