אאא

המלחמה בפגעי הטכנולוגיה: בעלון השבועי ההלכתי של הגאון רבי יהודה אריה דינר, מובאת שאלה מעניינת באשר לאדם התוהה האם כשהוא רואה חבר עם טלפון סלולרי פסול (אייפון או עיתון פסול) האם מותר לו ליטול ממנו את זה ולזורקו או לאבדו?

הרב דינר משיב כי הוא אף עושה בכך מצווה משום שמציל את חברו מדינה של גיהינום, ובכך מסתמך הגרי"א דינר על פסקיהם של מרנן הגר"נ קרליץ ושר התורה הגר"ח קנייבסקי ועל שו"תים נוספים.

הרב מצטט את הגמרא במסכת ברכות הקובעת שמותר לקרוע בגד של אשה שהולכת שלא לפי הדין, וכותב כי "והא דכתב ה'משך חכמה' שרחל מתה משום שגנבה התרפים אע"פ שעשתה זאת להפרישו מעבודה זרה יש לומר שהתם הוא לפני מתן תורה אבל לאחר מתן תורה 'כל ישראל ערבים זה לזה'".