אאא

דף מא

א.  מאי איכא בין שבועת מודה במקצת דאורייתא לשבועת היסת דרבנן 1. מיפך שבועה לומר השבע וטול, דשייכא רק בדרבנן. 2. למ''ד מפכינן אף בדאורייתא, מיהו רק בדאורייתא יורדין לנכסיו, ובדרבנן משמתינן ליה ואחר שלושים יום מלקין אותו ושבקינן ליה. 3. למ''ד אף בדרבנן נחתינן, מיהו בדאורייתא במקרה שהנשבע חשוד על השבועה שכנגדו נשבע ונוטל, משא''כ בדרבנן משום דלא עבדינן תקנתא לתקנתא.

ב.  מתי המוציא שטר נשבע שאינו פרוע 1. אם הנתבע טוען שהשטר פרוע. 2. ת''ח לא משביעים, ובכה''ג אין נזקקין לדונם. 3. בפוגם שטרו, אנן טענינן ליה שנפרע.

ג.   לרב אסי המלוה את חבירו בעדים צריך לפרעו בעדים: לל''ק בסתם הלואה, ולל''ב כשאמר אל תפרעני אלא בעדים, ולשמואל יכול לומר פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו למדה''י. והשמועות 1. תבע מנה בעדים והודה ולמחר אמר נתתיו לך פטור ודלא כרב אסי לל''ק, ודחי דהכא כיון שלא הלוהו בעדים הימניה. 2. מנה בידך ואמר תנהו בפני עדים לא יכול לטעון שפרעו ודלא כשמואל, ותירץ דתנאי היא. 3. בעדים הלויתיך בעדים פרע לי, לת''ק חייב לפרעו בעדים ולריב''ב יכול לומר שפרע בפני פלוני ופלוני והלכו למדה''י. שמואל כריב''ב, ורב אסי אתיא נמי אף כריב''ב משום דהא דלא מצריך עדים זה רק משום שההלואה לא היתה בפני עדים. 4. להלכה: המלוה את חבירו בעדים פליגי האם צריך לפרעו בעדים, ואם אמר שיפרעו בעדים חייב, ונאמן לטעון שפרע בפני פלוני ופלוני והלכו למדה''י.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  מאי איכא בין שבועת מודה במקצת דאורייתא לשבועת היסת דרבנן (3)

ב.  מתי על המוציא שטר להשבע שאינו פרוע (3)

ג.   פרעון חוב בעדים, המחלוקת באילו מקרים, והשמועות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com