אאא

דף מד

א.  המלוה אלף זוז על המשכון ואבד הפסיד המלוה, והמקרה: לשמואל בקת אחת, לר''נ אף בשתי קתות וכל אחת כנגד חמש מאות, ולנהרדעי אף בקתא ונסכא. והשמועות 1. במשנתנו שאבד המשכון ומחייבינן את הלוה לשלם את היתרה, איירי שפירש שקיבל רק אחריות שוויו, ושמואל איירי בסתמא. 2. במחלוקת תנאים המלוה על המשכון שאבד, לר''א ישבע המלוה ויטול את מעותיו ולר''ע אבדו מעותיו, ודחי דפלוגתייהו כדלקמן. 3. המלוה על המשכון ונכנסה שמיטה, לרשב''ג לא ממעט אף שהמשכון שוה חצי מהחוב, ולר''י הנשיא אם משכונו כנגד חובו משמט. להו''א פליגי האם המשכון נחשב כנגד כל החוב או כנגד כולו, ודחי דפליגי האם אינו משמט כנגד שוויו, או דאף כשיש משכון לא משמט כלל ותפיס משכון לזכרון דברים בעלמא.

ב.  המלוה על המשכון ואבד המשכון, לר''א ישבע המלוה ויטול את מעותיו ולר''ע אבדו מעותיו. ופליגי 1. כאשר המשכון שוה פחות מהחוב, ופליגי בדשמואל האם הפסיד הכל. 2. בשווה שיעור זוזי, ופליגי בדרבי יצחק דאמר בע''ח קונה משכון שנאמר ולך תהיה צדקה או דהוי רק ש''ח. 3. כו''ע סברי כרבי יצחק במשכנו שלא בשעת הלואתו, ופליגי במשכנו בשעת הלואתו האם שומר אבידה הוי כשומר חנם או כשומר שכר משום שכר המצוה. 4. למסקנא לכו''ע הוי כשומר שכר, ופליגי היכא שהמלוה צריך למשכון האם חשיב שעושה מצוה וממילא הוי שומר שכר, או שאינו עושה מצוה וחשיב שומר חנם ופטור באבד.

הדרן עלך פרק ששי דשבועות!

 

שאלות לחזרה ושינון

 

א.  המחלוקת מתי מפסיד באבד המשכון, והשמועות (3)

ב.  מחלוקת ר"א ור"ע במלוה על המשכון ואבד, ובמאי פליגי (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com