אאא

לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, פרסם מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן, פירוט הנחיות לכלל הרשויות המקומיות. עיקרן: איסור מינויים חדשים.

בנוסף לתהליך הבסיסי של חידוד עמדות והבדלים בין המתחרים הפוליטיים השונים, ככל שהולכת ומתקדמת שנת הבחירות, ישנם עניינים שנאסרו בחוק ובהנחיות שונות שמגבילים את הפעילות השוטפת של הפוליטיקאים.

מינויים בכירים נאסרו החל מתחילת השנה האזרחית, ואחרים בשלבים מאוחרים יותר של השנה. אלו מנגנונים שנועדו להבטיח שלא ניתנים מיני אתננים פוליטיים בצורה של מינויים תמורת תמיכה פוליטית.

בהתאם להוראות החוזר, נחלקת "שנת הבחירות" עצמה לשתי תתי תקופות. הראשונה נמשכת עד שישה חודשים לפני יום הבחירות, התקופה השנייה תחילתה חצי שנה לפני מועד הבחירות וסופה ביום הבחירות.

בתת התקופה הראשונה של שנת הבחירות ההגבלות הן מעטות ביותר ונקבע, כי אין כל מניעה לאייש משרות קבע ברשות המקומית בהתאם לנהלים וההנחיות הרגילים, למעט משרה מוניציפאלית חדשה בכירה. לעניין איוש משרה ע"י מילוי מקום זמני, קיימות הגבלות נוספות גם בתת התקופה הראשונה.

ככל שהרשות מעוניינת לאייש משרה מוניציפאלית חדשה בכירה בתקופת הבחירות, עליה לקבל את אישורו של מנהל אגף כח אדם ושכר במשרד הפנים. על פי הנוהל שנקבע בחוזר. במהלך התקופה השנייה הקרובה לשנת בחירות לא ניתן לאייש באורח קבע משרה מוניציפאלית חדשה או משרה בכירה קיימת ולשם כך, יש לקבל אישור מנהל אגף כח אדם ושכר במשרד הפנים.