אאא

דף מח

א.  שתי כיתי עדים המכחישות זו את זו, לר''ה מקבלים כל אחת בפ''ע, ולר''ח לא מקבלים כיון דע"כ חדא שקרנית. ומייתי 1. בשני מלוין שני לווין ושני שטרות, פלוגתייהו האם כשר או פסול. 2. שני שטרות ואותו מלוה ולוה, המלוה מפסיד וגובה רק את המועט. 3. שני מלוין לווה אחד ושני שטרות, זוהי משנתנו דנשבעין ונוטלין שא''א להפסיד אף אחד מהמלוין. 4. שני לווין מלוה אחד ושני שטרות, בעי לר''ה האם יכולים להצטרף ולהפסיד את המלוה או דחשיב כ''א באה בפ''ע ומעידה, תיקו. 5. בהכחשה בעדות החודש עדותן בטלה ומצטרפין לעדות אחרת, לר''ה לעדות ממון ולר''ח לעדות החדש אחרת משום דנעשו שנים נגד אחד.

ב.  לוה שמת ואח''כ מת המלוה, לרב ושמואל היורשים הפסידו דאין אדם מוריש שבועה לבניו, ולר''א נשבעין שבועת יורשין ונוטלין. והשמועות 1. לרב אמי אם המלוה לא עמד בדין היורשין נשבעין ונוטלין כיון שהמלוה עדיין לא נתחייב שבועה, ודחינן שחיוב השבועה היא מזמן מיתת הלווה ולא ע''י ב''ד. 2. הדין לרבי יוסי דיחלוקו והכי ס''ל לר''נ, והכא איירי אליבא דר''מ שסובר חזרה שבועה למקומה. 3. מתה האשה יורשיה מזכירין כתובתה עד כ''ה שנים ש''מ שירשו את שבועתה, ודחי שנשבעה ומתה. 4. אדם שנשא אשה ראשונה ומתה ואח''כ נשא שניה ומת, שניה ויורשיה קודמים ליורשי הראשונה, כנ''ל. 5. בכתב נדר ושבועה אין לי עליך יורשיו משביעין אותה ואת יורשיה, ומוקמינן לצדדים, אותה באלמנה ויורשיה בגרושה. 6. היכא שהאב גובה בשבועה, יפה כח בנו בכך שגובה בשבועה במת לוה בחיי מלוה, וכן שבנו גובה שלא בשבועה כרשב''ג. ולרב ושמואל הא מני ב''ש דאמרי שטר העומד להגבות כגבוי דמי.

הדרן עלך פרק שביעי דשבועות!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המחלוקת בקבלת שתי כיתי עדים המכחישים זו את זו, והמקרים (5)

ב.  המחלוקת בדין לווה שמת ואח"כ מת המלוה והשמועות (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com