אאא

פרק שמיני – ארבעה שומרין

דף מט

א.  ארבעה שומרין שדיניהם שלשה 1. שומר חנם נשבע על הכל. 2. שואל משלם את הכל. 3. שומר שכר נשבע על אונסי שבורה שבויה ומתה ומשלם גניבה ואבידה. 4. שוכר פליגי אי כאמר חנם או כש''ש, וכן נחלקו מה דעת ר''מ בזה.

ב.  שינוי בטענות 1. פטור היכא ששינה מפטור לפטור, כגון שומר חנם מנשבר למת. 2. וכן מחיוב לחיוב כגון שואל מנשבר למת. 3. וכן מפטור לחיוב, כגון שומר שכר מנשבר לגניבה. 4. שינה מחיוב לפטור חייב משום שבועת השומרין, כגון בש''ש מגניבה לאונס. 5. שומר חנם שטען טענת אבד ואכלו, משלם קרן. 6. שומר חנם שטען טענת גנב ואכלו, אם הודה משלם קרן חומש ואשם, ואם באו עדים משלם כפל. 7. גנב שטען להד''מ דינו כנ''ל, טבח ומכר משלם ד' וה', ואם קדם והודה אף שראה עדים ממשמשין ובאים משלם קרן, דמודה בקנס פטור.

ג.   חיוב שבועת בטוי 1. נשבע לשקר כגון מחיוב לפטור שפטור משבועת השומרין, לרב חייב משום שבועת בטוי כיון דאיכא בהן ולאו ולשמואל פטור דליכא בלהבא, וקמ''ל דלא כרבי אמי. 2. שבועה שהדיינים משביעים, רבי אמי פוטר משבועת ביטוי, דיליף או נפש כי תשבע כי משמש בלשון אם דהיינו מעצמו. ולר''א חייב משום שבועת בטוי, ודריש כי לשון דהא.

הדרן עלך פרק שמיני דשבועות וסליקא לה מסכת שבועות!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  ארבעת השומרין ודיניהם (4)

ב.  דיני שינוי בטענות (7)

ג.   חיוב שבועת ביטוי ומנין (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com