אאא

דף ט

1. שלטון רומי. 2. סדר השנים.

א.    שלטון מלכות רומי 1. רומי תפסה מלכות פעמיים, בימי קלפטרא מלכתא ובימי יוונים. 2. עשו עם היוונים ל"ב קרבות ולא נצחו, וע"י שצירפו את ישראל עמהם נצחו את היוונים בדין, שהודו שסדר החשיבות הוא מרגלית אבן טובה אינך וס"ת, וכך הכניעום. 3. התנו עם ישראל שיהיו מהם או מלכי או איפרכי, כ"ו שנה עמדו בכך משום שדרשו ואלכה לנגדך, ואח"כ השתעבדו בישראל ודרשו יעבור נא אדוני לפני עבדו. 4. שמעינן שהיו אותם כ"ו שנה, מדאמר רי"ש שמלכות הרשעה השתעבדה בישראל ק"פ שנה קודם חורבן הבית, אף שמלכות הרומאים היתה ר"ו שנים במשך ת"כ שנות בית שני.

ב.    סדר השנים, וכיצד ניתן לחשבם 1. בית שני ת"כ שנים, ובפרק זמן זה מלכו: פרס ל"ד, יון ק"פ, חשמונאי ק"ג, הורדוס ק"ג. 2. מנין שטרות דידן למלכות יון מתחיל שש שנים לאחר תחילת מלכותם משום שמאז פשטה מלכותם בעולם, ושנה זו היתה ש"פ שנים לפני חורבן בית שני. מכאן שבכדי לידע את פרטי מנין השנים שעשויים לטעות באחדות ובעשרות, על מנת לידע את שנות חורבן הבית יש לתנא להוסיף עשרים שנה כמנין עבודת יעקב על מנין הסופר למלכות יון, ועל הסופר להפחית עשרים ממנין שנות חורבן הבית. 3. העולם ששת אלפים שנה: אלפים תהו, אלפים תורה שמתחילים מהנפש שעשה אברהם אבינו בחרן מגיל נ"ב, ואלפים ימות המשיח. ובכדי לדעת את פרטי מנין השנים שעברו בעוונותינו מתחילת האלף החמישי, יש לתנא להוסיף מ"ח שנים כמנין ערי המקלט על מנין הסופר למלכות יון, ועל הסופר להפחית מ"ח ממנין התנא. משום שמניינו של הסופר הוא ש"פ בפני הבית ועוד קע"ב עד תחילת האלף החמישי. 4. לידיעת מספר השנה בשבוע, יטול את מספר השנים שעברו מהחורבן עד השנה שעומד בה ויוסיף עוד שנה, ויחלק לשבע באופן שמכל מאה שנה קיימת יתרה של שנתיים כמנין הרעב שעברו. 5. קץ הגאולה, לר"ח ארבע מאות שנה לאחר חורבן הבית, ולברייתא שלש שנים לאחר מכן בשנת ד' אלפים רל"א, ואז לא כדאי לקנות שדה השוה אלף אפילו בדינר. 6. יציאת מצרים היתה אלף שנה לפני התחלת המנין שלנו להתפשטות מלכות יון.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. שלטון מלכות רומי (4)
  2. סדר השנים ופרטיהן, וכיצד ניתן לחשב (6)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com