אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מבכירי הפוסקים הספרדים, מותח ביקורת פומבית על בית הדין 'הליכות עולם' שזימן את יו"ר ש"ס השר אריה דרעי לדיון בעתירה נגדו בשל החלטתו לגרש מהגרי עבודה מישראל. 

אחד מתלמידיו של הרב שיגר לו הבוקר את השאלה הבאה: "יש מישהו שתבע שר בממשלה לבית דין רבני נגד גירוש הזרים הנמצאים בשכונתינו בתל אביב וטוען לא תסגיר עבד אל אדוניו, ואנחנו סובלים מהם ומסוגרים בבתינו".

בתשובה פרסם הגאון הרב מוצפי תשובה בה מתח ביקורת על החלטת בית הדין לזמן את השר דרעי: "תמהתי מאוד על כבוד הדיינים שלא דחו את ה"תביעה" על הסף, וכן אתם התושבים מדוע אינכם תובעים בעצמיכם ומתארים את הסבל הנורא שהנכם עוברים כפי שראיתי השבוע בהיותי בשכונתכם והזדעזעתי".

הרב מוצפי נימק את הביקורת, ובין היתר כתב: "התורה הקדושה אוסרת עלינו לתת להם לחנות בארצינו, ולא להשכיר להם בית. כנזכר בדברי הרמב"ם ז"ל בספר המצות [מצוה נ"א], וזו לשונו: הזהירנו מלהושיב גויים בארצנו, כדי שלא נלמד כפירותם, כאמור לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי, ואם ירצה גוי לעמוד בארצנו אינו מותר לנו להרשות לו עד שיקבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה. אולם גויים בארצנו לא ישבו עמנו ולא נמכור להם נחלה ולא נשכיר להם בית, ובביאור אמרו לנו הפירוש לא תחנם, לא תתן להם חניה בקרקע". 

"ומקור דבריו בתלמוד ירושלמי מסכת עבודה זרה פרק א, הלכה ט, "בשם רבי יוחנן [דברים ז, ב] לא תחנם לא תתן להם חן. לא תחנם לא תתן להם מתנת חנם. לא תחנם לא תתן להם חניה בארץ". ויש בזה אריכות גדולה בפוסקים". 

הרב מוצפי הוסיף ונימק: "ואשר שכתבתם לי שהטוען מצידם כביכול טוען שהוא שומר מצוות, וטוען לא תסגיר עבד אל אדוניו. נוראות נפלאתי איך אדם לא מביט או מתבונן בפשט הפסוק, שהרי המדובר בעבד כנעני שהתגייר וטבל לשם עבדות וקיבל עליו שבע מצוות, וכפי שכתבו רש"י ז"ל ורבנו בחיי ז"ל, וכמבואר במסכת גיטין מ"ה, א. ואם נסגירהו יחזור לעבוד אלילים, וכתב הרס"ג כי לאו זה נוהג גם בימינו. וכנזכר בפוסקים אין ספור".

לדבריו: "ואלה המסתננים הם עצמם כרגע עובדי אלילים בארצינו, ובידם שתי וערב ועוד דמויות אליליות וזה אסור לכולי עלמא, ובזוהר הקדוש כתב שכל רגע ששוהים כאן מצערים את השכינה הקדושה. ועיין בזוהר הקדוש פרשת נח ס"ח, ב. שכתב על הרשעים והגויים היושבים בארצינו הקדושה, גורמים לשכינה להסתלק מכאן, וחלילה לאוח הטומאה לשרות בה, ומי יתן אל לבו לעכב את השכינה מלדור במקומה אתנו".

בסיום תשובתו התייחס הרב לכל הארגונים המסייעים למסתננים וכתב: "בא וראה שהכל ענין פוליטי וניגוח, שהרי מעשים בכל יום שמדינות רבות בעולם שיש להם "הסכם הסגרה" עם ישראל, ולכאן בורחים מבצעי עבירות והם יהודים, וכן מוסגרים. ומדוע לא קמה צעקה של יפי הנפש האריסטוקרטים והסוסייטים למיניהם, שומרי החופש והדמוקרטיה המזוייפת".