אאא

דף יד

1. אסור למכו. 2. תרנגולים.

א.   הדברים שאסור למכור לגוי 1. איצטרובלין, להו"א תורניתא ודחי דשייכא שביעית באיצטרובלין, ולמסקנא פירי דארזא. 2. בנות שוח, תאנים לבנות, ובפטוטרותיהן היינו בעוקצן. 3. לבונה זכה. ושרי למכור מאלו חבילה של שלשה, דאיננו מצווים על לפני דלפני עור. 4. תרנגול הלבן, ור"י מתיר בין התרנגולין, וכשהוא בפני עצמו קוטע אצבעו ומוכר. 5. שאר דברים, סתמן מותר ופירושן אסור, וקמ"ל דלא אמרינן שאמירת הגוי שצריך לע"ז הוא רק משום דאביק בע"ז. 6. לר"מ אף: דקל טב, פירותיו. 7. חצב, קשבא. 8. נקלס, קורייטי והוא מין פירות.

ב.   דיני מכירת תרנגולים לגוי 1. לרבי יונה אם אומר תרנגול למי מותר למכור לבן, ואם אמר תרנגול לבן למי אסור. 2. למכור לבן בין התרנגולין, ת"ק אסר ור"י שרי, ומוקמינן שאמר לבן וסתם. 3. אם ביקש לבן, שרי למכור לטווזיג והוא משתה מריעות לנערים, וכן לחולה. 4. ביקש לבן קטוע בעי האם מותר למכור לו שלם או שמערים. 5. את"ל שמערים, בקש לבן והביאו לו שחור ואדום ולקח בעי האם מותר למכור לו לבן או דחיישינן שמערים, תיקו.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. הדברים שאסור למכור לגוי (8)
  2. דיני מכירת תרנגולים לגוי, והאיבעיות (5)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com