אאא

דף טו

1. מכירת בהמה. 2. בהמה גסה. 3. תליה שישחט. 4. מכירה לחשוד. 5. כלי משחית.

א.   דיני מכירת בהמה לגוי 1. בהמה דקה לפי מה שנהגו, וליכא איסורא דלפני עור משום רביעה, להו"א במקום שהתירו לייחד, ולמסקנא אינו תלוי בכך משום שגוי חס על בהמתו שלא תיעקר. 2. בהמה גסה אין למכור בכל מקום, גזירה משום שביתת בהמתו בשאילה שכירות ונסיוני כדלקמן, וע"י סרסור שרי משום דלא שייכי ביה. 3. בהמה שבורה, ר"י מתיר כיון שאינה יכולה להתרפאות ואינה מקבלת זכר. 4. סוס, בן בתירא שרי כיון שמלאכתו ברכיבה שהיא שבות, ורבי אוסר משום תורת כלי זיין שהורג בידו, וכן משום תורת בהמה גסה שמטחינו בריחים לכשיזקין. 5. שור של פטם בעי אי שרי אף לרבנן כיון דסתמו עומד לשחיטה, או אסיר אף לר"י כיון שיכולים להשהותו ומשתבח פי שנים. 6. אין למכור להם דובים ואריות וכל דבר שיש בו נזק לרבים.

ב.   אסרינן למכור בהמה גסה לגוי משום חששות חילול שבת, ומפרשינן 1. נסיוני, שהגוי מנסה כיצד הבהמה הולכת והישראל מוליכה בקולו והויא מחמר. 2. שכירות, להו"א שריא כיון שקנויה לשוכר, ולמסקנא מוכחינן דאסורה כמו שכהן השוכר פרה מישראל אסור להאכילה כרשיני תרומה, וא"כ כאשר משכיר לגוי עובר על שביתת בהמתו. 3. וכן בשאילה, וגזרינן איסור מכירה לגוי אטו שאילה ושכירות.

ג.    רב הונא מכר פרה לגוי משום שתלה שישחטנה, והשמועות בדין תליה 1. ב"ה מתירין למכור פרה חורשת בשביעית ש"מ דתלינן, ודחי דהא משום שאינו מצווה על שביתת בהמתו בשביעית משא"כ בשבת. 2. ב"ה מתירין למכור שדה חרושה דתלינן שיכול להובירה, אף שמצווה על שביתת שדהו. 3. אסור בשביעית למכור לחשוד מחרישה וכל כליה עול מזרה ודקר אף שלא מצווה על שביתת כלים בשביעית, ולמסקנא שמעינן דלא תלוי בציווי שביתה אלא היכא דאפשר לתלות תלינן.

ד.   רבה מכר חמור לישראל החשוד למכור לגוי, ומקשינן 1. אסור למכור בהמה דקה לכותים במקום שלא נהגו, וזה מכיון שחשודים למכור לגויים. ואין לומר שהאיסור מחמת שחשודים על הרביעה, שהרי מותר לייחד בהמה עם הכותים. 2. אין מוכרין כלי זיין לכותים כמו לגויים, והסיבה אינה משום שחשודים להרוג, שהרי מותר להתייחד עמהם. 3. בברייתא אסרינן מכירה לישראל החשוד למכור לגוי, ש"מ דאין לחלק בין כותי שלא עושה תשובה לישראל. ולמסקנא רבה חזר בו.

ה.   כלי המשחית שאסור למכור לגויים, וכן לכותי וללסטים ישראל 1. סייף, וכן בית יד לסייף והשחזתו. 2. סדן קולרין כבלים ושלשלאות ברזל. 3. בדין תריסין נחלקו, וטעמא דמאן דאסר כיון שמגן על הגויים ולכן מן הדין אפילו חיטי ושערי לא, או כיון שכאשר נשמר כלי זינן הורגים בתריסים. 4. עששיות של ברזל הינדואה אסור מכיון שנעשים עבור כלי זיין, והאידנא שרי למכור לגויים משום דמגנו עלן.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. דיני מכירת בהמה לגוי (6)
  2. הטעמים לאסור מכירת בהמה גסה לגוי (3)
  3. השמועות בדין תליה במכירה (3)
  4. כיצד מוכחינן דאסור למכור לישראל החשוד על מכירה לגוי (3)
  5. כלי המשחית שאסור למכור לגוי (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com