אאא

פרק קמא- לפני אידיהן

דף טז

1. בניה. 2. חיה גסה.

א.   דיני בניה עם הגויים 1. גרדום איצטדיא ובימה אסור, בסילקי של מרחצאות ושל אוצרות מותר. 2. בסילקי של מלכים פליגי האם מותר או אסור, ולמ"ד דשרי במשנה איירי בבסילקי של גרדום. 4. מותר לבנות בימוסיאות, אך בכיפה של ע"ז אסור לבנות.

ב.   חיה גסה דינה כבהמה דקה, לכו"ע לגבי דין פירכוס, ופליגי לגבי מכירה האם אסורה לגמרי כבהמה גסה או דשרי במקום שנהגו. והשמועות 1. במשנה אסרינן למכור דבר שיש בו נזק לרבים, להו"א מייתי מינה ראיה דחיה גסה שרי ודחינן דהותר רק בארי סתם או שבור, ולמסקנא מותבינן מהמשנה תיובתא דשרי דוקא ארי אבל שאר חיה גסה אסור. 2. וכן מותבינן תיובתא מהברייתא דאין מוכרין חיה גסה בכל גווני, ואין להקשות על הברייתא מהמשנה, משום שההיתר רק בארי שהוא שבור או דארי אינו חיה גסה אלא דקה.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. דיני בניה עם הגויים (4)
  2. דין חיה גסה, המחלוקת והשמועות (2)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com