אאא

דף כ

1. לא תחנם. 2. הרהור. 3. סולם רפב"י. 4. ע"מ לקוץ.

א.   איסורי לא תחנם 1. לא תתן להם חניה בקרקע, לכן אין למכור לגוי במחובר לקרקע. 2. לא תתן להם חן, שלא יאמר שהגוי נאה, ור"ע ורשב"ג הודו וברכו את ה' שככה לו בעולמו. 3. לא תתן להם מתנת חנם הוי פלוגתא דתנאי גבי נתינת נבילה לגוי, וילפינן כולהו מדלא כתיב תחונם או תחינם דאז הוי משמע חדא.

ב.   איסורי הסתכלות והרהור 1. ונשמרת מכל דבר רע, שלא יסתכל באשה נאה אפילו פנויה ובאשת איש אפילו מכוערת, ור"ע ורשב"ג ראו בקרן זוית. 2. וכן שלא יהרהר אדם ויבא לידי טומאה בלילה. 3. ולא בבגדי צבע של אשה במכיר בעליהן, ואפילו שטוחין ע"ג כותל. 4. ההיתר להביא בגדים לכובס, להו"א דהוו חדשים ולמסקנא בעבודתו טריד. 5. ולא בבע"ח בשעה שנזקקין, ומותר למי שעבודתו בכך להכניס מין במינו כמכחול בשפופרת. 6. האיסור אפילו אם הוא מלא עיניים כמלאך המות, שבשעת המיתה מכניס טיפה של מרה בפי החולה וממנה מת מסריח ופניו מוריקות.

ג.    מעלות סולמו של רבי פנחס בן יאיר 1. תורה. 2. זהירות. 3. זריזות. 4. נקיות. 5. פרישות. 6. טהרה. 7. קדושה. 8. ענוה. 9. יראת חטא. 10. חסידות. 11. רוה"ק. 12. תחית המתים, ופליגי אי המעלה הגדולה מכולם היא חסידות או ענוה.

ד.   מכירה ע"מ לקוץ, ר"י שרי ור"מ אוסר. ופליגי 1. באילן, וקמ"ל דר"י שרי אף שיכול להשהות. 2. בקמה, ור"מ קאסר אף שאם ישהה יפסיד. 3. שחת, אף שדרכה להשביח אם ישאיר. 4. בשור בעי אי לר"י חיישינן שישהה כיון שאינה ברשותו, ומייתי דה"נ פליגי.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. איסורי לא תחנם (3)
  2. איסורי הסתכלות והרהור (6)
  3. מעלות סולמו של רבי פנחס בן יאיר (12)
  4. מכירה ע"מ לקוץ, המחלוקת והצריכותא (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com