אאא

דף כא

1. מכירה והשכרה. 2. גוי וכותי. 3. חלוקה.

א.   דיני מכירה והשכרה לגוי 1. בא"י: בתים, לר"מ אין משכירין גזירה אטו מכירה ורבי יוסי שרי ולא גזר. ושדות לכו"ע אסור, דאיכא תרתי שאף מפקיען ממעשר, משא"כ בבתים דמזוזה חובת הדר. 2. בסוריא: בתים לר"מ משכירין שלא לבית דירה דלא גזרינן גזירה לגזירה, ולר"י אף מוכרין. שדות לר"מ לא משכירין ולרבי יוסי משכירין, ופליגי אם כיבוש יחיד שמיה כיבוש או לא. 3. בחו"ל: בתים לכו"ע מוכרים אלא שלא יעשנה שכונה, ושדות לר"מ רק משכירין גזירה משום א"י ולר"י אף מוכרין דלא גזרו כיון דמרחק.

ב.   דיני השכרה לגוי וכותי 1. מרחץ, לגוי אסור מפני שנקראת על שמו ועושה בה מלאכה בשבתות ויו"ט, אבל לכותי מותר כיון שבשבתות הוא שובת ובחוה"מ שרי לחמם המרחץ. 2. שדה לגוי, לת"ק שרי דאריס אריסותיה קעביד ולרשב"א משום דאמרינן ליה וציית, ולכותי אסור כיון דלא ציית ואיכא לפני עוור וכן שנקראת על שמו של הישראל.

ג.    דיני חלוקה עם הגוי 1. חלוקת יום השבת כנגד ימי השבוע בשותפות עם גוי, אם התנו מתחילה מותר ואם באו לחשבון אסור, ובעי מה דין סתמא ולא איפשיטא. 2. מוריקאי לל"ק התחלקו שהגוי יזרע בשבת והם בימות השבוע ורבא שרי. ורבינא הקשה דשרי רק אם התנו ורבא איכסיף, ולבסוף התברר שאכן התנו מתחילה. 3. לל"ב התחלקו ששתילי ערלה לגוי ושאר שנים לישראל ומייתי סייעתא דשרי היכא דליכא איסור שליחות, והא דאיכסיף להד"מ.

הדרן עלך פרק קמא דעבודה זרה!

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. דיני מכירה והשכרה לגוי והיכן, במאי פליגי ומ"ט (3)
  2. השכרה לגוי ולכותי (2)
  3. דיני חלוקה עם הגוי (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com