אאא

פרק שני – אין מעמידין

דף כד

1. פרת דמא. 2. קרבנות מהגויים. 3. שירת הפרות.

א.   כיצד ידעינן שפרתו של דמא הגוי לא נאסרה משום רביעה 1. ישראל שמרו אותה משעה שנולדה, וקשיא דלמא רבעו את האמא כשהיתה מעוברת ונחשב שהיא וולדה נרבעו. 2. שמרו משעה שנוצרה, וקשיא דלמא אמה נרבעה מעיקרא, לפי המ"ד דפליגי כאשר נרבעו כשהן חולין ור"א אוסרה. 3. ישראל שמרו את אמה משעה שנוצרה, ולרביעת אמה דאמה לא חיישינן. וידעו לשמור את הפרה הזו בדווקא, משום שהיו מוחזקים בה שמביאה ע"י העברת כוס אדום לפניה פרה אדומה ללא שערות שחורות כלל.

ב.   הקושיות על ר"א דחזינן שבהמות גויים מותרות בהקרבה 1. כל צאן קדר יקבצו לך, ודחי דכולם לעת"ל יהיו גרים גרורים, ולא יחזרו בהם רק מע"ז שנאמר לעבדו שכם אחד. 2. בפרעה נאמר גם אתה תתן בידינו זבחים ועולות, קודם מתן תורה שאני. 3. זבחי יתרו, כמ"ד שבא קודם מתן תורה, ולמ"ד שבא אח"כ קנה מישראל. 4. מיטב הצאן והבקר שהביאו מעמלקי, אמר שמכרום וקנו קרבנות בדמיהן. 5. דוד הקריב את בקרו של ארונה היבוסי, דהיה גר תושב. 6. הפרות שהשיבו את ארון האלקים משדה פלשתים הוקרבו לעולה היה בהוראת שעה, ובעי להביא ראיה מזה משום דליכא עולת נקיבה, ודחי דשייכא בבמת יחיד כמו טלה חלב דשמואל.

ג.    איזו שירה אמרו הפרות שהשיבו את הארון 1. אז ישיר משה ובנ"י. 2. ואמרתם ביום ההוא הודו לה'. 3. מזמורא יתמא, מזמור שירו לה' שיר חדש. 4. ה' מלך ירגזו עמים. 5. ה' מלך גאות לבש. 6. רוני רוני השיטה וכו', ולרב אשי אמרו זאת ישראל בנסוע הארון אחר שאמר משה קומה ה'.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. כיצד יכולים לדעת שהפרה לא נאסרה מחמת רביעה (3)
  2. הקושיות על ר"א דחזינן שבהמות עכו"ם מותרות בהקרבה (6)
  3. איזו שירה אמרו הפרות כאשר השיבו את הארון (6)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com