אאא

דף כט

1.  סכנה לחולה. 2. רב מלכיה.

א.   המאכלים שהם סכנה לחולי 1. מרחץ מסוכן: לנשיכת צרעה, עקיצת קוץ, נפיחות, כאב עינים ואישתא. 2. הדברים שחילופם סכנתא: צנון יפה לחולי חמה וסילקא לצינה. 3. מים חמים לעקיצת עקרב וקרים לצרעה. 4. חמימי לקוץ וקרירי לסדקים בפניו. 5. חומץ להקזה מהכתפיים ודגים קטנים לתענית. 6. סיבורא יחד עם שחליים או חום או כאב עינים, סכנתא. 7. הקזה ביום שני ואכילת דגים או יום לפני, ובשלישי סכנתא. 8. המקיז דם לא יאכל חגב"ש, חלב גבינה בצל שחליים. 9. עשרה דברים המחזירין את החולה לחולי קשה יותר: בשר שור שמן, צלי, ציפורים, ביצה צלויה, שחלים, תגחלת, מרחץ, גבינה, כבד. וי"א אף אגוזים, וכן קשואים גדולים שקשים לכל הגוף כחרבות.

ב.   שמועות רב מלכיה ורב מלכיו, ומי אמרם 1. לכו"ע: שמעתתא דשפוד שצלה בו ביו"ט מניחו בקרן זוית, רב מלכיו. 2. וכן שמעתתא לענין הבאת שתי שערות סגי בגומות. 3. בלורית, ביאור המשנה שהמספר גוי שומט ידו שלש אצבעות סמוך לבלוריתו, רב מלכיה. 4. גבינה, על המשנה שאסרו גבינות עכו"ם מפני שמחליקין פניה בשומן חזיר, רב מלכיה. 5. המחלוקת: שפחות, על המשנה דאמר ר"א שאפילו הכניסה מאה שפחות כופה לעשות בצמר וקאמר הלכה כר"א, לר"ח רב מלכיו ולר"פ רב מלכיה דמתניתא מלכתא. 6. שמעתתא דאפר מקלה דאסור ליתן ע"ג מכתו, לר"ח רב מלכיה ולר"פ רב מלכיו דאיהו מריה דשמעתתא.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. במאכלים שהם סכנה לחולי (9)
  2. שמועות רב מלכיה ורב מלכיו והמח' מי אמרם (6)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com