אאא

דף לב

1. רוצה בקיומו. 2. הכשרת כלי גויים.

א.   פליגי בדין רוצה בקיומו של יין נסך על ידי דבר אחר, והדינים 1. נחלקו לגבי חרס הדרייני שנצרך לסמוך בו כרעי המטה. 2. נודות מעור של גויים אסור לעשותם שטיחין לחמור, אמרינן דהתם שמא יבקע נודו ויתפרנו שם. 3. קנקנים של גויים שרי למכור, אמרינן משום דליתיה לאיסור בעיניה.

ב.   דיני כלי הגויים והכשרתם 1. נודות גרודים וחדשים מותרים, ישנים או מזופפין אסורין. 2. נודות שגוי התיך זפת לתוכן וישראל נותן יין לתוכו בעי שיהא אחר שעומד על גביו שמא מתוך טרדתו הגוי ינסך, או שרי אף שהגוי מכניס את היין ואינו נאסר מכיון שהולך לאיבוד. 3. קנקני חרס, חדשים גרודים מותרין, ישנים או מזופפין אסורין, ופליגי אי שרי ליתן בהן שיכר. 4. כלים מצפיעי בקר, מותרין בנתינת מים, אבל אם נתנן בשמש בלעי ואסירי. 5. כלי נתר וזהו צריף, אין להם טהרה עולמית. 6. חצבי שחימי שרו בשכשוך במים, כיון שלא בולעים הרבה. 7. וכן כלי חרס העשויים מקרקע קשה. 8. בכוסות חרס פליגי: כשגוי שתה בפעם הראשונה לכו"ע אסור ולל"ב אף בפעם השניה, ופליגי כשגוי שתה בפעם השניה ולל"ב בפעם השלישית. 9. כלי קוניא שהם כלי חרס המצופים באבָר, מותרים בכל גווני. והא דבפסח אסרינן לגמרי, להו"א דיין נסך דרבנן ודחי דרבנן תקנו כעין דאורייתא, ולמסקנא כיון שכלי חמץ תשמישן בחמין ויין נסך בצונן.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

דף לב

  1. המחלוקת בדין רוצה בקיומו ע"י דבר אחר, והדינים (3)
  2. דיני כלי הגויים והכשרתם (9)

 

דף לג

1. הכשרת כלי גויים. 2. נודות וחרס.

א.   דיני כלי הגויים והכשרתם 1. נודות גרודים וחדשים מותרים, ישנים או מזופפין אסורין. 2. נודות שגוי התיך זפת לתוכן וישראל נותן יין לתוכו בעי שיהא אחר שעומד על גביו שמא מתוך טרדתו הגוי ינסך, או שרי אף שהגוי מכניס את היין ואינו נאסר מכיון שהולך לאיבוד. 3. קנקני חרס, חדשים גרודים מותרין, ישנים או מזופפין אסורין, ופליגי אי שרי ליתן בהן שיכר. 4. כלים מצפיעי בקר, מותרין בנתינת מים, אבל אם נתנן בשמש בלעי ואסירי. 5. כלי נתר וזהו צריף, אין להם טהרה עולמית. 6. חצבי שחימי שרו בשכשוך במים, כיון שלא בולעים הרבה. 7. וכן כלי חרס העשויים מקרקע קשה. 8. בכוסות חרס פליגי: כשגוי שתה בפעם הראשונה לכו"ע אסור ולל"ב אף בפעם השניה, ופליגי כשגוי שתה בפעם השניה ולל"ב בפעם השלישית. 9. כלי קוניא שהם כלי חרס המצופים באבָר, מותרים בכל גווני. והא דבפסח אסרינן לגמרי, להו"א דיין נסך דרבנן ודחי דרבנן תקנו כעין דאורייתא, ולמסקנא כיון שכלי חמץ תשמישן בחמין ויין נסך בצונן.

ב.   אופן הכשרת נודות עור וקנקני חרס 1. במילוי מים שלשה ימים ובעירוי כל מעת לעת, ואפילו בכלים שמתחילה היו של גויים. 2. מיישנן י"ב חדש ומותרין מיד. 3. לכלי חרס: נותן לכתחילה ציר ומורייס ששורף את היין. 4. אם החזירן לכבשן האש כיון שנשרה מהן זיפתן ורפה מותרין. 5. בהכניס קיסמין דלוקין עד שנשרה זפתו פליגי, והלכתא דאסור.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף לג

  1. דיני כלי הגויים והכשרתם (9)
  2. אופן הכשרת נודות וקנקני חרס (5)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com