אאא

דף לד

1. שאלות גינזק. 2. המקדש בפרש. 3. פסוקי שה"ש.

א.   השאלות שנשאל ר"ע בגינזק ודינם 1. מתענין לשעות, ואם השלים מתפלל תפילת תענית. 2. קנקנים של גויים, לאחר י"ב חדש מותרין. 3. משה רבינו שימש בשבעת ימי המלואים בחלוק לבן, ולר"כ היה ללא אימרא.

ב.   המקדש בפרש של שור הנסקל מקודשת ובפרש עגלי ע"ז לא מקודשת, ומייתי 1. סברא, דניחא ליה בנפחיה בע"ז משא"כ בשור הנסקל. 2. קרא, בע"ז נאמר ולא ידבק בידך מאומה ובשור הנסקל נאמר שבשרו לא יאכל ומשמע שפרשו מותר. 3. במשנתנו מייתי דקיבת עולה מותרת בהנאה וה"ה שאר אסוה"נ, וקאמר דמשום קיבת ע"ז הו"ל לאסור בהנאה.

ג.    ביאור פסוקי שיר השירים 1. כי טובים דודיך מיין, כנסת ישראל אומרת שדברי סופרים ערבים עליה יותר מיינה של תורה. 2. לריח שמניך טובים, ת"ח דומה לצלוחית פלייטון שכאשר מתגלה ריחה נודף. 3. עלמות אהבוך: שמתגלים לו דברים עלומים, מלאך המות אוהבו, ונוחל שתי עולמות.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. השאלות שנשאל ר"ע בגינזק ודינם (3)
  2. דין מקדש בפרש של שור הנסקל או ע"ז, והשמועות (3)
  3. ביאור הפסוקים בשיר השירים (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com