אאא

דף לו

1. איסורי אכילה. 2. י"ח דבר. 3. איסור בנותיהן.

א.   הדברים של הגויים שאסורים רק באכילה ומותרים בהנאה 1. חלב שנחלב ע"י גוי וישראל לא רואהו, דחיישינן שיערב טהור בטמא, וכיון שאף בחלב טהור יש נסיובי שלא עומדים, לא מהני שיעמיד בין אם נצרך לחלב לכותח ובין אם עושה גבינה מכל החלב. 2. פת עכו"ם, ובדעת רבי לל"ק אמר מה ראו חכמים לאסרה ופליגי אם אסורה דווקא בעיר או אפילו בשדה. ולל"ב אמר אין כאן פלטר ופליגי האם התכוון לפלטר גוי או ישראל, ואסרינן משום חתנות במקום שיש פת ישראל וכן בעיר. 3. שמן, לרב מגזרת דניאל אסירא בעיר ותלמידי שמאי והלל גזרו אף בשדה משום יינם, ולשמואל משום זליפת כלים אסורין. ונמנו והתירוהו, לשמואל משום דהוי נ"ט לפגם ולמסקנא משום שלא פשט איסורו בכל ישראל. 4. שלקות בישולי עכו"ם, להו"א מדאורייתא שנאמר אוכל בכסף תשבירני ומים דומא דמים שלא נשתנו מברייתן ע"י האור, ולמסקנא מדרבנן וקרא אסמכתא. 5. כבשין שהדרך ליתן בתוכן יין וחומץ. ואם בידוע שנתנו, לחזקיה אסור בהנאה ורבנן שרו מורייס משום דהתם שנעשה לעבורי זוהמא והכא למתוקי, ולרבי יוחנן מותר והא דר"מ אוסר מורייס זה משום דידיע ממשה אבל הכא שרי. 6. דג טרית טרופה וחתוכה, שמא עירב שם דג טמא. 7. ציר דגים טהורים, שאין גדל בו מאליו כלבית. 8. חילק וזו סולתנית ואף שאינה טרופה אסורה, כיון שיש דגים טמאים הדומים לה. 9. קורט של חלתית, כיון שחותכים אותה בסכין ובגלל חריפותה ממתיקה את השמנונית והוי נ"ט לשבח. 10. מלח סלקונדרית שאוכלין נחתומי רומי ומערבים בה קרבי דגים טמאים או שומן חזיר, ופליגי אי אסירא לבנה או שחורה או תרוייהו.

ב.   הגזירות שנאסרו בי"ח דבר, וביאורם 1. פתן ושמנן משום יינן. 2. סתם יינם משום בנותיהן. 3. בנותיהן משום ע"ז, וכדלקמן. 4. על דבר אחר, שתינוק גוי יטמא בזיבה, כדי שלא יהיה תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכור. והגיל, בזכר להו"א בן יומו ולמסקנא בן תשע שראוי לביאה, ובתינוקת בת שלש שנים וקמ"ל אף דלא ידעה לארגולי.

ג.    בעי מהו איסור בנותיהן בגזירת י"ח דבר והקושיות 1. חתנות, דאורייתא שנאמר לא תתחתן בם. 2. חתנות שאר אומות, ודחי דלרשב"י נאמר כי יסיר לרבות כל המסירות. 3. אישות דרך זנות, גזרו בב"ד של שם גבי תמר. 4. ישראל הבא על גויה, הל"מ שהבועל ארמית קנאין פוגעין בו. 5. בצינעא, ב"ד של חשמונאי גזרו משום נדה שפחה גויה ואשת איש או זונה. 6. ייחוד, הוי דאורייתא. 7. ייחוד פנויה, ב"ד של דוד גזרו. 8. למסקנא גזרו ייחוד גוי.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. דברים של הגויים שאסורים רק באכילה ולא בהנאה (10)
  2. הגזירות שנאסרו בי"ח דבר וביאורם (4)
  3. ביאור מהו גזירת בנותיהן (8)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com