אאא

דף לז

1. גירש בלילה. 2. יוסי בן יועזר. 3. בישולי עכו"ם.

א.   רבי יהודה נשיאה התיר שמן של גויים, וכיון שהתיר גט לא התיר גם פת עכו"ם כדי שלא יקראו לו ב"ד שריא דומיא דיוסי בן יועזר. והדינים בנותן גט בלילה ומת בלילה 1. אמר לכשתצא חמה מנרתיקה, החלות רק בבוקר. 2. ע"מ שתצא חמה, גירשה מעכשיו בתנאי שתצא חמה. 3. פליגי באם תצא חמה וכן באומר זה גיטך אם לא אבוא תוך י"ב חודש ומת קודם הזמן, ר"י נשיאה התירה להנשא כדעת רבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו והוי כמהיום אם מתי ולרבנן לא מגורשת משום דהוי כמו גט לכשאמות.

ב.   עדויות יוסי בן יועזר להתיר 1. חגב ששמו איל קמצא, לר"פ זהו שושיבא ופליגי אי ראשו ארוך מותר, ולעולא שושיבא לכו"ע אסור ופליגי בסוסביל האם בכנפיו חופין את רובו בעינן רובו הניכר או סגי ברוב כל דהו. 2. משקה בי מדבחיא דכן, בטומאת עצמן לרב ליכא ולשמואל איכא, ונחלקו אי טומאת משקין דאורייתא או דרבנן, ולכו"ע טהור מלטמא אחרים. 3. דיקרב למת יטמא: להו"א דיקרב או שלא בחיבורין, ולמסקנא התיר ספק טומאה ברה"ר דקסבר הלכה ומורין כן.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. היתרי רבי יהודה נשיאה, ודיני תנאי בחלות הגט (3)
  2. עדות יוסי בן יועזר להתיר (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com