אאא

בית דין צדק 'העדה החרדית' בראשות הגאב"ד הגאון רבי יצחק טוביה ויס פרסם הודעת אבל מיוחדת בשל פטירתו של ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל.

יצוין כי הקשר בין 'העדה' לגר"ש היה הדוק, בפרט בשנים האחרונות, בכל נושא הגיוס כאשר יצאו יחד להפגנות ועצרות מחאה ברחבי הארץ. 

בהודעת האבל עליה חתומים חברי הבד"צ נכתב: "גלה כבוד מישראל. על אלה אני בוכיה יחד עם כל בית ישראל ויראי ה' החרדים לדברו, כי בפתע גלה כבוד מישראל וניטל הדר מארץ הקודש, בעליתו בסערה השמימה של רב האי גאון, צדיק נשגב עובד ה' מנעוריו, מגדולי מרביצי תורה ויראה בדורנו שהעמיד תלמידים לאלפים בלימוד התורה".

ב'העדה' מתייחסים למאבקו נגד הגיוס: "בשנים האחרונות בעת השלטונות הכבידו עולם על שלומי אמוני ישראל בגזירת הגיוס לבנים ולבנות - עמד כעמוד אש לפני מחנה היראים להדריכם בדרך זו ילכו בדעה אחת עם עדתינו החרדית ומסורת הדורות".

ב'העדה' פרסמו ברחובת ירושלים הכרזה על ביטול מלאכה: "מטעם כ"ק מרן הגאב"ד וחברי הבד"צ הוכרז על ביטול מלאכה בעת ההלוויה".

את המכתב חתמו ב'העדה החרדית': "איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, על במותיך חלל".