אאא

דף מב

1.  נשתברה מאליה. 2. ספק מיד ודאי.

א.   ע"ז שנשתברה מאליה לרבי יוחנן אסורה ולר"ל מותרת, ופליגי האם בטלוה. והשמועות 1. דגון נשבר מאליו וכהני דגון המשיכו לעבדו, ודחי שעובדין את המפתן. 2. המוצא שברי צלמים מותרין ומשמע דשברי ע"ז אסורין, ודחי דהדיוק לאסור צלמים וכר"מ. 3. ר"מ דאסר צלמים ומתיר שברי צלמים א"כ לרבנן דאסרי ע"ז שבריה מותרין, ודחי דבזה אין ספק מוציא מידי וודאי. 4. מצא תבנית יד ורגל אסורין, הא אמרינן בעומדין על בסיסן. 5. ישראל לא מבטל ע"ז של גוי, לאביי בפחסה ולרבא גזירה שמא יגביהנה ואח"כ יבטלנה וע"ז שביד ישראל אינה בטילה לעולם. 6. ישראל שחיפה דרכים מאבני מרקוליס אסורות, מתרצינן כנ"ל. 7. ישראל ששיפה ע"ז בין לצרכו בין לצרכה היא ושיפוייה אסורין, כנ"ל. 8. לרבי יוסי שוחק וזורה לרוח ואמרו לו נעשה זבל ונדבק מן החרם, כנ"ל. 9. צורת דרקון שחתכו ישראל אסור, כנ"ל. 10. רבי יוסי אוסר ירקות שתחת האשרה מפני שנהנים מהעלים הנושרים, ומתרצינן להו"א שעיקר ע"ז קיימת ולמסקנא דאין ע"ז בטילה דרך גדילתה. 11. קן שנעשה מענפי אשירה יתיז בקנה ויורידנו ומותר, ודחי דאיירי שהקן עשוי מעצים דעלמא, או שרק האפרוחים מותרין. ובצריכים לאמן וכן ביצים אסירי משום שצריכים לאילן.

ב.   אמרינן דאין ספק מוציא מידי ודאי, ומקשינן 1. חבר שמת והניח מגורה מלאה פירות הם בחזקת מתוקנים, מתרצינן היות וחזקה שחבר לא מוציא דבר שאינו מתוקן לכן ודאי תקנם, או שהחיוב הוא רק מספק דשמא הכניסם במוץ. 2. כהן הציץ לבור לראות נפל וטיהרוהו בגלל בע"ח שמצויין שם, ודחי דהוי ספק נפל או ודאי גררוהו.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. המחלוקת בע"ז שנשברה מאליה, והשמועות (11)
  2. הקושיות על דינא דאין ספק מוציא מידי ודאי (2)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com