אאא

דף מד

1. שחיקת ע"ז. 2. עטרת דוד. 3. ר"ג במרחץ.

א.   בביעור ע"ז לרבי יוסי שוחק וזורה לרוח, ולחכמים אסור משום שנעשה זבל ונדבק בידו מהחרם, אלא יש להוליך לים המלח. והשמועות 1. משה טחן את העגל, ודחי דהוה כדי להשקותן ולבדקן כסוטות. 2. אסא טחן אל נחל קדרון את מפלצת הזכרות של מעכה, ודחי שהיה למקום שאינו מגדל צמחין. 3. חזקיהו כיתת את נחש הנחושת, ודחי שהיה של משה וכלל לא נאסר, וכיתתו רק משום שטעו אחריו. 4. בע"ז של פלשתים נאמר וישאם דוד וזה לשון זריה, ודחי שזה לשון נשיאה, ובתחילה רצו לשרפה אך אתי הגתי בטלה ואח"כ נטלוה.

ב.   עטרת דוד 1. עטרת מלכם של בני עמון היתה על ראש דוד אחרי שאיתי בטלה. 2. נאמר שהעטרה במשקל ככר זהב היתה על ראש דוד: שראויה לראש דוד, או ע"י אבן שואבת, או שקבועה בה אבן טובה. 3. זאת היתה לי לעדות, שהעטרה מונחת במקום תפילין והולמתו, ויש בראש מקום לשתי תפילין. 4. אדוניה התנשא למלוך אך העטרה לא הלמתו, ועשה חמשים איש נטולי טחול וחקוקי כפות רגלים.

ג.    ר"ג נשאל כיצד רוחץ במרחץ של אפרודיטי, ופליגי אי ענה לו תשובה גנובה 1. הע"ז באה בגבולי, וקשיא הרי שרי אף לבוא בגבולה כיון שנהנה שלא בטובה, ותירץ דמשום חשיבות ר"ג חשיבא בטובה. 2. הע"ז נעשית נוי למרחץ, וקשיא שאין הקדש לע"ז, ותירץ דמיהו הוי נוי ואסור לייפות ע"ז. 3. עומדת על פי הביב, וקשיא מפעור, ותירץ דהכא אין עבודתה בכך. 4. קשיא דע"ז שמשתין בפניה אינה בטילה, ותירץ דהתם רתח ואח"כ מפייס משא"כ הכא שתמיד עומדת בזלזולה.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. המחלוקת כיצד מבער ע"ז, והשמועות (4)
  2. עטרת דוד (4)
  3. תשובות ר"ג כיצד נכנס למרחץ של ע"ז, והאם הוי תשובה גנובה (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com