אאא

דף מו

1. נדלדלו מאליהן. 2. האיבעיות בנעבד.

א.   אבני הר שנדלדלו מאליהם וגוי השתחוה להם, פליגי בהא בני רבי חייא ורבי יוחנן. והשמועות 1. מאן דשרי יליף להו"א מהר שאינו בע"ח ובהמה שאינה מחוברת, ודחי שלא נשתנו מברייתן. אלא אתי מבהמה בעלת מום והר או מבהמה תמה ואילן יבש, שאין בהם תפיסת ידי אדם ומותר. 2. למאן דאסר, שנאמר שקץ תשקצנו לאסור אף מה שמותר מדינא. 3. זקף ביצה להשחוות לה מהו, אי במקרה שהשתחוה בעי האם חשיבא מעשה ש"מ דבני ר"ח שרו. ודחי דהאיבעיא בישראל שזקף ולא השתחוה וגוי השתחוה לה, האם אסורה כמו גבי לבינה או שריא משום דלא מינכרא זקיפתה, תיקו.

ב.   האיבעיות בדיני נעבד 1. המשתחוה להר מה דין אבניו למזבח, והאיבעיא האם יש נעבד במחובר אצל גבוה ואת"ל שיש האם מכשירי קרבן כקרבן. ומייתי לאסור ק"ו מאתנן שמותר בתלוש להדיוט ואסור במחובר לגבוה ה"נ נעבד, ואף דאיכא להחליף ולהתיר אתנן במחובר בק"ו מנעבד שאסור בתלוש להדיוט, דחי דכשיש קולא וחומרא פרכינן לחומרא. 2. את"ל דאסור, המשתחוה לקמת חטים וטחנן האם יש שינוי בנעבד ויהא מותר למנחות, ומייתי דזו פלוגתא גבי האסורין למזבח האם ולדותיהן מותרין. ודחי לל"ק לכו"ע אסור דהוי כעיברו ולבסוף נרבעו, ולל"ב לכו"ע שרי כיון דבולד רק נפתחה הדלת בפניו משא"כ חטים שנשתנו לקמח. 3. את"ל דאסור, המשתחוה לדקל האם לולבו מותר, והאיבעיא לרבנן דשרו נטעו ולבסוף עבדו אי מאיס. 4. האיבעיא בלולב לרב דימי באשירה שביטלה האם יש דיחוי אצל מצוות, ומייתי מכסהו הרוח לדם ואח"כ נתגלה חייב לכסות ש"מ לא אמרינן דנדחה, ודחי דר"פ לחומרא והאיבעיא האם ה"נ אמרינן לקולא דאין דיחוי אצל מצוות, תיקו. 5. המשתחוה לבהמה האם מותר להשתמש בגופה לכלי שיר למ"ד עקר שירה בפה משום דהכלי אתא לבסומי קלא, תיקו. 6. המשתחוה למעיין מה דין מימיו לנסכים, ואיירי שמשתחוה למי מעיין שלו והאיבעיא האם השתחוה למים שלפניו והם כבר הלכו או לקילוח ונאסר, תיקו.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף מו

  1. המחלוקת באבני הר שנדלדלו מאליהן, והשמועות (3)
  2. האיבעיות בדיני נעבד (6)


 דף מז

1. כותל ע"ז. 2. הסוגים בע"ז.

א.   כותלו הסמוך לבית שעובדים אותו ונפל כונס ד"א לתוך שלו, וכל הכותל מטמא לת"ק כשרץ ולר"ע כנדה, ומקשינן הרי מרווח מקום לע"ז. ומתרץ 1. עושה שם ביהכ"ס, וקשיא דבעיא צניעותא. 2. ביהכ"ס דלילה, וקשיא וצריך צניעותא גם בלילה. 3. לתינוקות. 4. גודרו בקוצים.

ב.   סוגי ע"ז לגבי חומר האיסור וביטולו 1. בתים: בנאו מתחילה לע"ז או השתחוה לבית אסור, סיידו נוטל מה שחידש, הכניס לתוכו ע"ז מותר. 2. אבנים: חצבה מתחילה לבימוס אסורה, סייד וכייר אסור ואיירי להו"א שחקק בגופה ולמסקנא אף בסייד מבחוץ ובנטל מה שחידש מהניא להתיר אף בחקק בגופה, והעמיד ע"ז ונטלה שרי. 3. אשירה: נטע מתחילה אסורה, נטוע שגדעו לע"ז אסור להו"א דווקא שהבריך בגוף האילן ולמסקנא התוספת אסורה אף בגדע, ובנטילת מה שחידש שרי אף בהרכיב בגופו ורק התוספת אסורה, העמיד תחתיה ע"ז רבנן אסרי ור"ש שרי. והסימן לאשירה, אם שומרים על פירותיה.

 

שאלות לחזרה ושינון

דף מז

  1. כותל הסמוך לע"ז שנפל, כיצד בונה ולא מרווח לע"ז (4)
  2. סוגי ע"ז חומרתו וביטולו (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com