אאא

דף מח

1. תוספת האילן. 2. צל ע"ז.

א.   לשמואל המשתחוה לאילן תוספתו אסורה, ומקשינן דבמשנה דווקא בגידע בגוף האילן, ומוקמינן לה 1. שמואל כר"י בר"י שאוסר תוספת של אילן שנטעו ולבסוף עבדו והמשנה כרבנן דשרו. 2. בנטעו ולבסוף עבדו התוספת אסורה לכו"ע ופליגי בדין עיקר האילן, והמשנה דאם גידעו נאסרה רק התוספת אתיא כר"י דהואיל וגידעו גילה דעתו דניחא ליה רק בתוספת ולא בעיקר האילן. 3. אתיא כרבנן, וקמ"ל דאף שעשה מעשה בגוף האילן נאסרה רק התוספת ולא עיקר האילן.

ב.   דיני צל ע"ז 1. אסור לישב בצל ע"ז ואפילו בצל צילה, ואם ישב אפילו בצל קומתה טהור. 2. לא יעבור תחתיה ואם עבר טמא, משום דאיכא שם תקרובת ע"ז, וכריב"ב דמטמאה באהל. 3. היתה גוזלת את הרבים ועבר תחתיה טהור. באיכא דרכא אחרינא עובר בדיעבד ואם ליכא עובר לכתחילה, ורב ששת רץ משום דאדם חשוב שאני.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. דעת שמואל בתוספת אילן, הקושיא וכיצד מוקמינן (3)
  2. דיני צל ע"ז (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com