אאא

דף נא

1. כעין פנים ומשתברת. 2. מרחץ ע"ז.

א.   אמרינן שע"מ להתחייב בע"ז בעינן עבודה כעין פנים ובזריקה צריך שתהא משתברת, והמקרים 1. ע"ז שעובדין אותה ע"י קשקוש במקל, שבר מקל בפניה חייב דהויא כעין זביחה, ואם זרק מקל לפניה אינה נאסרת ופטור משום שאינה משתברת. 2. ספת צואה איירי בלחה, וכן ניסך מי רגלים חייב אף שאין עבודתה בכך. 3. המחלוקת בשחט חגב לכל ע"ז, להו"א אם בעינן כעין זביחה סתם או זביחה כעין פנים, ולמסקנא פליגי האם חגב נחשב כעין פנים כיון שצוארו דומה לבהמה. 4. איסור אבני מרקוליס: הוי כמגדל ע"ז, ולמ"ד דנאסרת רק שתיעבד כ"א נעשית תקרובת לחברתה וא"כ האחרונה שריא, ולרב אשי אסירא דכל אחת נעשית תקרובת אף לעצמה. 5. מצא בראש המרקוליס יינות שמנים וסלתות אסורים, דהוי כעין פנים וזריקה המשתברת. 6. פרכילי ענבים נאסרים בבצרן מתחילה לכך והוי כזביחה. ואסרינן נוי דילפינן עמהם דומיא דעליהם שהוא דבר של נוי, למעט מעות כסות וכלים. 7. זובח בהמה בעלת מום לע"ז פטור משום שאינו כעין פנים ונאמר זובח לאלהים יחרם, ואיירי במחוסר אבר. 8. שוחט בהמה למרקוליס חייב, שנאמר ולא יזבחו עוד לשעירים ואתי לשלא כדרכה באם אינו ענין, ומהאי קרא ילפינן ג"כ לאו לזביחה בבמה בשעת איסור הבמות. 9. לפנים מן הקלעים אסור אפילו מים ומלח ומבחוץ אסור רק דבר של נוי, ובפעור ומרקוליס אף בחוץ אסור משום דכולה הויא של בזיון.

ב.   הנאה ממרחץ של ע"ז 1. אם שייך רק לע"ז נהנין רק שלא בטובה, והיינו שאסור לשלם לכומרים אבל לעובדי הע"ז מותר ליתן טוה"נ. 2. אם שייך לע"ז ולאחרים מותר להנות בטובה, לל"ק אף בטובת כומרין ולל"ב דווקא בטובת עובדי הע"ז.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. כיצד צורת עבודה וזריקה בכדי להתחייב, והמקרים (9)
  2. הנאה ממרחץ של ע"ז והמח' (2)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com