אאא

תחת הלוגו של "הרבנות דהתאחדות קהלות החרדים" קוראים רבני ודייני העיר לונדון לציבור להתאסף ליום תפילה בערב ראש חודש ניסן על גזירות החינוך הטהור כאשר השלטונות מבקשים להתערב בתכני החינוך במוסדות החרדים.

"כידוע אשר בתקופה האחרונה עומדים כל מוסדות החינוך לבני ובנות ישראל במדינתנו בלחץ גדול מצד השלטונות הממונים על החינוך להנהיג לימודים הכוללים כפירה בתורת אמת רח"ל ועניני עבירה רח"ל אשר פוגעים באמונת וקדושת ישראל, והלחץ גובר מיום ליום ממש, כפי שזועקים מנהלי המוסדות העומדים על המשמר ואין שומע להם", כותבים הרנבים בקריאתם.

"ואנו אין כוחינו אלא בפה כמסורת לנו מאבותינו בכל דור ודור", כותבים הרבנים, "על כן נקבע על ידי הגאב"ד והבד"ץ כי יום ה' לסדר ויקרא ערב ראש חודש ניסן יום תפילה ןצעקה לפני אדון כל להעביר רוע הגזירה שנוכל להמשיך לגדל ולחנך צאצאינו בדרך התורה המסורה לנו מדור דור בלי שינויים".

הרבנים קובעים כי במקומות שאומרים יום כיפור קטן יאמרו בציבור יחד ספר רביעי שבתהילים ואת המזמורים קכ"א, ק"ל, קמ"ב יאמרו פסוק בפסוק.

"ומי שלא נוהג לומר יום כיפור קטן וכן כל תלמידי החינוך בעירנו יאמרו את פרקי תהילים ולאחר מכן תפילת יהי רצון וי"ג מדות של רחמים", חותמים הרבנים.