אאא

דף נח

1. המעשים ביי"נ. 2. פסקי רבי יוחנן.

  1. המעשים ביין נסך ודינם 1. יהודי שאמר לגוי שאין לו יין והגוי שכשך בדלי יין והישראל בחמתו שפך את היין לחבית, להו"א דרבא שרי ולמסקנא לכו"ע אסור, דמייתי מאגרדמים גוי שטעם מן הכוס והחזיר ואסרינן אף בהנאה מדלא קאמרי מכר כמו בסיפא גבי כסבור שהוא שמן ונמצא יין. 2. רבנן שתו יין ואמרו לאדם להשקותם ונמצא שהוא גוי, חד אסר אף בהנאה משום שהגוי חושב ששותים יין וניסכו, וחד שרי אף בשתיה משום שהגוי אומר שאם זה יין לא היו אומרים שישקם. ואיירי שלא ראה ואין ריח וליכא נגיעה, אלא כחו שלא בכוונה.

  2. ההלכות שאמר רבי יוחנן כיצד לפסוק 1. לריש לקיש: בצרה אינה בצר, ופטורה ממעשרות. 2. מים של רבים אינם נאסרים אף שגוי השתחוה להם, ובכה"ג בשל יחיד אסור להו"א שתלשן גל למסקנא שנטלם בידו. 3. ישראלית המעוברת מגוי שמל ולא טבל, הולד ממזר דלא חלה הגירות. 4. יין שגוי מזגו במים, הוי יין נסך משום סחור סחור אמרינן. 5. תורמוס שבשלו גויים היו בישולי עכו"ם לפי שאינן בני תורה, דאף שלא נאכל כמות שהוא חי, מיהו אינו עולה על שלחן מלכים ללפת את הפת.

שאלות לחזרה ושינון

  1. המעשים ביין נסך ודינם (2)

  2. ההלכות שאמר רבי יוחנן כיצד לפסוק (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com