אאא

דף ס

1. חששות ניסוך. 2. רשות הגוי.

  1. החששות בניסוך ע"י גוי 1. גוי שעומד בצד בור יין של ישראל, אם הישראל חייב לו כסף ועשאו ליין אפותיקי אסור, ואם לאו שרי אף שחייב כסף לגוי. וכן דייקינן מדין המטהר יינו של גוי. 2. נגע שלא בכוונה, לת"ק שרי בהנאה ולר"ש אף בשתיה. כגון: מדד בקנה, התיז צרעה, וטפח בידו ע"ג הרתיחות, ובנפל לבור ועלה מת, אבל אם עלה חי אסור דהוי כיום אידו. 3. זרק חבית בחמתו לבור כשר בשתיה, ואמרינן כל שבזב טמא בגוי עושה יין נסך וכן איפכא, שלא בחמתו אסור להו"א כשזורקו בנחת ולמסקנא שמגלגלו על ידו דחיישינן שנגע.

  2. דין יין של ישראל הנמצא ברשות הגוי 1. המטהר יין של גוי ונמצא ברשות הגוי ופתוח לרה"ר בעיר שיש בה גויים וישראלים שרי. 2. בעיר שיש בה רק גויים וליכא רה"ר, אם נמצא בבית בעליו אסור לכן צריך שיהא שומר נכנס ויוצא, ואצל גוי אחר פלוגתא דת"ק ורשב"א ונחלקו אמוראי מה דעת כל מ"ד. 3. כאשר נמצא ברשות הגוי, אם הישראל יכול להוציא מתי שרוצה שרי, ואם הגוי יכול לעכב את היין בחובו אסור. 4. יין בביתו של ישראל והחצר של גוי, שרי אם הישראל גר באותה חצר, ואם גר בחצר אחרת צריך שיהיו מפתח וחותם בידו וחכמים בעו ממונה שאינו בא לקיצין. 5. יין של גוי ברשות הגוי, מותר רק אם ישראל גר בחצירו ויש בידו מפתח וחותם ואם לאו אסור. 6. יין של המשנה למלך שנשמר ע"י אריסיו, להו"א אין בזה גומלין ושרי לכו"ע, ולמסקנא לכו"ע אסור כיון שהאריס מרתת מאדונו לכן מחפה עליו. 7. כרך שהיה בו יין של ישראל ונמצא גוי בין החביות, היין מותר רק אם נתפס עליו כגנב, ואם לאו חיישינן שהגוי נגע ואסור.

הדרן עלך פרק רביעי דעבודה זרה!

שאלות לחזרה ושינון

דף ס

  1. החששות בניסוך ע"י גוי (3)

  2. דין יין של ישראל שנמצא ברשות הגוי (7)

 

דף ס"א

1. חששות ניסוך. 2. רשות הגוי.

  1. החששות בניסוך ע"י גוי 1. גוי שעומד בצד בור יין של ישראל, אם הישראל חייב לו כסף ועשאו ליין אפותיקי אסור, ואם לאו שרי אף שחייב כסף לגוי. וכן דייקינן מדין המטהר יינו של גוי. 2. נגע שלא בכוונה, לת"ק שרי בהנאה ולר"ש אף בשתיה. כגון: מדד בקנה, התיז צרעה, וטפח בידו ע"ג הרתיחות, ובנפל לבור ועלה מת, אבל אם עלה חי אסור דהוי כיום אידו. 3. זרק חבית בחמתו לבור כשר בשתיה, ואמרינן כל שבזב טמא בגוי עושה יין נסך וכן איפכא, שלא בחמתו אסור להו"א כשזורקו בנחת ולמסקנא שמגלגלו על ידו דחיישינן שנגע.

  2. דין יין של ישראל הנמצא ברשות הגוי 1. המטהר יין של גוי ונמצא ברשות הגוי ופתוח לרה"ר בעיר שיש בה גויים וישראלים שרי. 2. בעיר שיש בה רק גויים וליכא רה"ר, אם נמצא בבית בעליו אסור לכן צריך שיהא שומר נכנס ויוצא, ואצל גוי אחר פלוגתא דת"ק ורשב"א ונחלקו אמוראי מה דעת כל מ"ד. 3. כאשר נמצא ברשות הגוי, אם הישראל יכול להוציא מתי שרוצה שרי, ואם הגוי יכול לעכב את היין בחובו אסור. 4. יין בביתו של ישראל והחצר של גוי, שרי אם הישראל גר באותה חצר, ואם גר בחצר אחרת צריך שיהיו מפתח וחותם בידו וחכמים בעו ממונה שאינו בא לקיצין. 5. יין של גוי ברשות הגוי, מותר רק אם ישראל גר בחצירו ויש בידו מפתח וחותם ואם לאו אסור. 6. יין של המשנה למלך שנשמר ע"י אריסיו, להו"א אין בזה גומלין ושרי לכו"ע, ולמסקנא לכו"ע אסור כיון שהאריס מרתת מאדונו לכן מחפה עליו. 7. כרך שהיה בו יין של ישראל ונמצא גוי בין החביות, היין מותר רק אם נתפס עליו כגנב, ואם לאו חיישינן שהגוי נגע ואסור.

הדרן עלך פרק רביעי דעבודה זרה!

שאלות לחזרה ושינון

דף ס"א

  1. החששות בניסוך ע"י גוי (3)

  2. דין יין של ישראל שנמצא ברשות הגוי (7)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com