אאא

במעמד אלפי החסידים לאחר דברי התורה בסעודה שלישית, התייחס כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ, בבית מדרשו במרכז חסידי ויז'ניץ בני ברק, אודות הסתלקותו של דודו כ"ק הרבי מויז'ניץ ממונסי זצ"ל.

כשקולו נשנק מבכי ביכה הרבי מויז'ניץ את האבידה הגדולה, "כאשר נלקח מאתנו ביום שישי בערב שבת קודש, כ"ק הרבי ממונסי זכרונו לברכה, אשר היה מנהיג נאמן לעדתו, מסור בכל לב לכל חסיד וחסיד, מחשובי וזקני האדמורי"ם בדורנו".

האדמו"ר אמר כי זו "אבידה קשה למשפחת בית ויז'ניץ, אבידה קשה לחסידיו, ואבידה קשה לכלל ישראל, וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'".

"ברצוני לנחם את בניו החשובים שליט"א", המשיך האדמו"ר, "בע"ה עוד אדבר אתם טלפונית במשך השבוע, אבל ברצוני לנחם אותם כבר כאן, ולברך אותם יהי רצון שתזכו להנהיג את עדתכם ברמה לתפארת בית ויז'ניץ, ותמשיכו לעדתכם הנכבדה ישועות ורפואות וכל מילי דמיטב, עדי נזכה בקרוב לתחיית המתים ולביאת גו"צ במהרה בימינו אמן".

לאחר סעודה שלישית הודה הרבי מויז'ניץ נרגשות לכל החסידים ולאלפי התורמים אשר הביאו להצלחת קמפיין גיוס ההמונים.

"בנערינו ובזקננו נלך כי חג ה' לנו, כ"ח אדר היה יום חג לכולנו", כך ביטא הרבי מויז'ניץ את התרגשותו, אודות רוח התנדבותם של כל החסידים, "והכל בזכותו של אותו זקן, ה"ה כ"ק מרן בעל ה'ישועות משה' זיע"א, אשר משמי רום מלווה אותנו בכל צעד ושעל ובעינא פקיחא מלווה אותנו".

"כפי שראינו במהלך הימים שכל כלל ישראל התאחד לשמו ולזכרו הטהור של כ"ק אבי זיע"א, האחדות הנפלאה אשר היה בכל כלל ישראל, כאשר אלפים נהרו לתרום, זה בכה וזה בכה, אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים, בכח האחדות הנפלאה הזו ניתן להשפיע לכל כלל ישראל שפע רב וכל מילי דמיטב", אמר האדמו"ר.

בסיום דבריו פצחו החסידים בשירה אדירה, להודות ולהלל שמו יתברך על כל החסד אשר עשה עמהם.