אאא

דף סד

1. האיבעיות ור"נ. 2. רוצה בקיומו.

  1. האיבעיות שפשט רב נחמן 1. שכרו לשבור ביין נסך ר"נ שרי למעט את התיפלה אף שרוצה בקיומו, ומייתי דשרי לעקור עם הגוי בכלאים, כר"ע שאוסר לקיים כלאים או כרבנן אף דאסרי שאר מתנת חנם. 2. דמי ע"ז ביד גוי מותרין ולא תופסת דמיה, ומייתי ראיה להו"א מדמי ע"ז ביד גרים ודחי שהם מבטלים, ולמסקנא מישראל הנושה בגוי שמותר ליקח דמי ע"ז. 3. גר תושב לא מבטל ע"ז כיון שאינו עובדה אף שהוא בר מיניה, ומייתי שגוי מבטל ע"ז שאינו עובדה היינו כשעובד לע"ז אחרת ולא גר תושב, והרי הוא כגוי לכל דבריו דבשבת בעי לשכור ממנו ואינו מבטל רשותו.

  2. דיני רוצה בקיומו של ע"ז 1. גוי שחייב כסף לישראל וא"ל המתן עד שאמכור ע"ז אסור משום שרוצה בקיומו. 2. גר וגוי שירשו את אביהם הגוי מתחלקים בע"ז ויין נסך, להו"א דרוצה בקיומו שרי, או בע"ז המתחלקת לפי שבריה וחרס הדרייני וקשיא שרוצה שלא יגנבו ויאבדו, ולמסקנא משום דהקילו בירושת הגר. 3. אביי שרי למכור יין לגוי וליטול החביות כיון שטורח בהיתר בשפיכה ולא טורח בשבילם בהעברת הנהר, ואינו רוצה בקיומו משום דמתנה שישלמו אף אם ישבר או מניח כלי שלו מלמטה.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. האיבעיות שנפשטו ע"י רב נחמן (3)

  2. דיני רוצה בקיומו של הע"ז (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com