אאא

דף סה

1. גר תושב. 2. נ"ט לשבח ופגם.

  1. דיני גר תושב 1. מי נחשב גר תושב: שקבל שלא לעבוד ע"ז או לקיים כל שבע מצוות בני נח, ולפי אחרים שמקיים את כל המצוות חוץ מאיסור נבילות. 2. מייחדין אצלו יין אף בעיר שרובה גויים ולא מפקידין אצלו אף בעיר שרובה ישראל. 3. יינו, לת"ק מותר בהנאה כשמנו, ולרשב"ג לל"ק הוי יי"נ ולל"ב מותר אף בשתיה. 4. שרי לשלוח קרבן ביום אידו לגוי שאינו עובד ע"ז כגון אבידרנא ובר שישך. 5. הא דצריך לקבל בפני שלשה חברים, זה לענין להחיותו. 6. גר תושב שלא מל אחר י"ב חדש הוי מין, איירי במקרה שקיבל עליו למול.

  2. נותן טעם לשבח אסור ולפגם מותר, והמקרים 1. יין נסך ע"ג ענבים, סגורות מותרות בהדחה. ומבוקעות אסורות דמשבחי, לרבא אף ביין חדש ולאביי רק בעתיקא. 2. בתאנים אם יש נותן טעם אסור, ובגרוגרות מותר כמעשה דבייתוס. 3. חומץ ע"ג גריסין רותחין הוי נטל"פ ושרי, ואם נפל לגריסין צוננין והרתיחן הוי כמשביח ולבסוף פגם ואסור. 4. יין נסך ע"ג חטים נאסר דסדקיהם חשיב כמבוקעות, ואין למכרם לגוי כמות שהם אלא אחר שיאפה, כדי שישראל לא יקנה.

שאלות לחזרה ושינון

  1. דיני גר תושב (6)

  2. נותן טעם לשבח ולפגם, והמקרים (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com