אאא

דף סו

1. מין במינו. 2. הדחה.

  1. מחלוקות אביי ורבא מה נחשב מין במינו 1. יין ישן בענבים לכו"ע בנ"ט. 2. יין חדש בענבים, לאביי במשהו משום דאזלינן בתר טעמא והוי מין במינו דבמשהו, ולרבא בנ"ט דאזלינן בתר השם והוי מין בשאינו מינו. 3. חומץ יין עם חומץ שיכר וכן שאור חטים עם שאור משעורים, לאביי דאזלינן בתר טעמא בנ"ט, ולרבא דבתר שמא במשהו. ומייתי מתבלין שמצטרף ש"מ דבתר טעמא אזלינן, ולרבא אתי כר"מ שסובר דכל האיסורים שבתורה מצטרפין. 4. חומץ לתוך יין לכו"ע בנ"ט. 5. יין לחומץ פליגי בריחיה חלא וטעמיה חמרא, לאביי הוי חלא ומינו במשהו, ולרבא חמרא ואינו מינו ובנ"ט.

  2. הרחת ישראל ביין של גוי אביי אסר ורבא שרי, ופליגי בריחא מילתא. ומייתי 1. תנור שהסיקו בכמון תרומה הפת מותרת דהוי ריח כמון, ודחי דהתם האיסור נשרף. 2. הנותן פת חמה ע"ג חבית יין תרומה: ר"מ אוסר, ר"י מתיר, ורבי יוסי אוסר רק בשעורים ששואבות. ופליגי לפי רבא אי ריחא מלתא, ולאביי לכו"ע אסור בפת חמה וחבית פתוחה ופליגי בפת צוננת או חבית מגופה.

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. מחלוקות אביי ורבא מה נחשב מין במינו (5)

  2. דיני הרחה, והשמועות בדין ריחא מילתא (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com